พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ต่าง ๆ ไว้ โดยในมหาทุกขักขันธสูตร เป็นเรื่องที่อัญญเดียรถีย์ได้มาพูดถึงเรื่องของทุกข์ กาม และรูปว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกว่าทุกข์โทษของกามเป็นอย่างไร ท่านเปรียบไว้กับลูกศร หัวฝี สุนัขแทะกระดูก ทรงแจกแจงในเรื่องของรูป เกี่ยวกับเวทนา และในจูฬทุกขักขันธสูตร ตอนสุดท้ายของพระสูตรได้ยกถึงความสุขที่ยิ่งกว่าความสุข ที่ได้มาผ่านทางความสุขด้วย

Time index

[03:08] มหาทุกขขันธสูตร

[03:28] เรื่องอัญญเดียรถีย์

[06:07] คุณและโทษของกาม

[30:28] กำหนดรู้รูป

[37:20] กำหนดรู้เวทนา

[39:14] จูฬทุกขักขันธสูตร

[45:12] ทรงปรารภพวกนิครนถ์ที่ถือการยืนเป็นวัตร

[47:45] ทรงปรารภถึงผู้อยู่สบายดีกว่า


อ่าน "มหาทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ใหญ่" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์