ในตอนนี้ ปรารภในเรื่องของโคปกเทพบุตร ที่ได้ตักเตือนพวกคนธรรพ์ 3 ตน ให้กลับมีสติ ระลึกถึงคุณของเนขัมมะได้ จึงจากไม่ดี กลับเป็นดี จากเทวดาชั้นต่ำสุด พลันไปเกิดในพรหมชั้นสูงประเด็นในที่นี้ ก็คือ อะไรที่จะทำให้ตกไปในทางต่ำได้

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน "จาตุมสูตร" กล่าวถึง ภัย 4 อย่าง ของภิกษุผู้บวชใหม่ในธรรมวินัยนี้ อันเป็นเหตุให้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ไม่ยั่งยืน ต้องลาสิกขาไป เปรียบเทียบกับสิ่งที่คนลงไปในน้ำพึงประสบ คือ อูมิภัย (ภัยจากคลื่น) กุมภีลภัย (ภัยจากจระเข้) อาวัฏฏภัย (ภัยจากน้ำวน) และสุสุกาภัย (ภัยจากปลาร้าย)

เพราะมี "สติ" ไม่เผลอเพลิน เมื่อเจออุปสรรคคือภัยเหล่านี้ขัดอยู่ขวางอยู่ ก็ให้เราตั้งต้นใหม่ ทำใหม่ เดินตามมรรคใหม่อีก ถ้ามีผัสสะอยู่จุดไหน นั่นเป็นจุดที่เราเริ่มใหม่ได้ เป็นจุดที่จะให้เราเดินตามมรรคได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิต หรือในความเป็นคฤหัสถ์ จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ก็สามารถทำความดีความงามให้เจริญขึ้นได้ ทำความสิ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้แน่นอน

Time Index

[00:40] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญพรหมวิหาร

[08:16] ใต้ร่มโพธิบท : ภัย 4 อย่าง ของภิกษุผู้บวชใหม่

[12:47] โคปกเทพบุตรเตือนสติคนธรรพ์

[18:29] ภัย 4 ข้อนี้ ทำให้ตกไปในทางต่ำได้

[25:27] จาตุมสูตร

[161]

[34:18] วิธีเอาชนะ ภัยคือคลื่น | ความโกรธ

[38:10] วิธีเอาชนะ ภัยคือจระเข้ | ปากท้อง

[42:13] วิธีเอาชนะ ภัยคือน้ำวน | เรื่องของกาม

[50:35] วิธีเอาชนะ ภัยคือปลาร้าย | เพศตรงข้าม

[55:05] สรุป | จากไม่ดี กลับเป็นดีได้


อ่าน "จาตุมสูตร [๑๖๑] (ภัยของภิกษุผู้บวชใหม่ ๔ ประการ)" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "สักกปัญหสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฟัง “ภัยจากคลื่นและจระเข้” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561