“รู้ชัดคือเห็นความรู้สึกนั้นเป็นบุคคลที่ 1 เห็นสิ่งที่คุณเข้าไปรู้สึกนั้นเป็นบุคคลที่ 2 ถ้าเรารู้ชัดนี่คือเราออกมาเป็นบุคคลที่ 3 เราไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในเวทนานั้น แต่รู้ชัดว่าเวทนานี้เกิดขึ้นแล้ว”

ในตอนนี้อธิบายลึกลงมาถึงการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย เวทนาคือความรู้สึก สามารถแบ่งแยกได้หลายอย่าง เช่น เวทนา 3, 5, 6, 36 จนถึงเวทนา 108 ที่หมายรวมถึงเวทนาที่เนื่องด้วยเหย้าเรือนและหลีกออกจากเรือน อดีต อนาคต ปัจจุบัน

เราต้องมีสติรู้ชัดในเวทนาที่เกิดขึ้น การที่จะรู้ชัดคือการแยกออกมาเป็นบุคคลที่ 3 ไม่เข้าไปเกลือกลั้วเป็นอยู่ในเวทนานั้น แต่รู้ชัดว่าเวทนานี้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อรู้ชัดแล้วให้มองให้เห็นถึงเวทนาทั้งหลายนั้นมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดขึ้นการดำรงอยู่และการดับไปได้ มีความไม่เที่ยง เป็นอนัตตา มีสภาวะแห่งความทนอยู่ได้ยากคือความเป็นทุกข์ จะเห็นอย่างนี้บ่อย ๆ ได้ต้องอาศัยสติและการฝึกเมื่อปฏิบัติ ๆ ไปแล้วจะละความยึดถือในเวทนาเหล่านั้นได้ ปล่อยวางได้ เหนือเวทนาได้

Time index

[01:28] เข้าใจทำด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเห็นเวทนาในเวทนา

[06:40] แยกแยะความต่าง สติ สัญญา เวทนา วิญญาณ

[11:20] เวทนาคือความรู้สึก

[19:54] เวทนา 3

[24:44] เวทนา 5 เวทนา 6

[27:47] เวทนา 36 เวทนา 108

[39:36] รู้ชัดในเวทนาเห็นรู้ชัดจากบุคคลที่ 3

[48:55] เห็นอนัตตา อนิจจัง และทุกขังในเวทนาทั้งหลาย

[58:50] เห็นครบ ปล่อยวางได้


อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563