การลงทุนในสมาธิ ไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก ความผิดพลาดน้อย ความเสี่ยงไม่สูง และให้ผลตอบแทนมาก เป็นการกระทำที่มีกระแสต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กรรมเก่าส่งผลต่อกรรมใหม่ ด้วยเหตุปัจจัย เงื่อนไข และการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปในทางที่ดีได้

สุขหรือเวทนาในสมาธิ เป็นสุขที่ควรเสพเพราะมีโทษและอันตรายน้อยกว่าสุขจากกาม ควรทำให้มาก ควรทำให้เจริญ เพราะไม่เบียดเบียนผู้อื่นและอย่าตกกับดักของมาร

ให้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะ และต่อสู้กับกิเลสเหล่านั้นด้วยความเพียร ต้องพยายามถอนตัวออกจากกับดักมารให้ได้ ค่อยๆปรับองค์ประกอบของปัญญาในส่วนของสมาธิ เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงที่จะทำให้อาสวะเกิดไม่ได้ พยายามวางความยึดถือในกายและจิต วางความเป็นมานะตัวตนลง จิตจะร่าเริงในธรรมจนเกิดเป็นสัมมาวิมุตติและสัมมาญาณะขึ้นเมื่อประกอบกับมรรคแปดแล้ว จึงรวมเรียกว่า สัมมัตตะ 10

Time index

[02:18] เกร็ดธรรมสำคัญ "วันอาสาฬหบูชา"

[29:37] คำถาม: การที่เจ้าของบริษัทบางท่านเลี้ยงลูกน้อง โดยการให้ลูกน้องมีหนี้ เช่น ส่งบ้าน รถ ใช้ของแบรนเนมด์ เพื่อเป็นการเลี้ยงให้เด็กอยากทำงานเพราะมีเรื่องที่ต้องส่งเงิน จะได้ไม่หนีไปจากงาน ขยันทำงาน การมีมุมมองแบบนี้ขัดต่อคำสอนหรือสอดคล้องต่อคำสอนในศาสนานี้อย่างไร

[33:10] ถือเป็นมิจฉาวายามะ ทำให้กิเลสและกามเพิ่มมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การจูงใจลูกน้องในรูปแบบและวิธีการของมาร

[35:17] คำถาม: จากความเข้าใจเดิมที่ว่า กรรมเก่าคือกายนี้ เป็นกายที่ได้ก่อตัวขึ้น เมื่อได้รับฟังธรรมจาก พอจ. มหาไพบูลย์ฯ จึงทำให้เข้าใจกว้างขึ้นว่า เป็นวงจรกรรมใหม่กรรมเก่า ต้องการทราบว่าความเข้าใจเดิมก็มีส่วนถูกหรือไม่ที่ว่า "ก็กายนี้เกิดมาแล้วด้วยเหตุปัจจัยเป็นกรรมเก่า"

[37:19] กายนี้คือกรรมเก่า เป็นกระแสต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กรรมเก่าส่งผลต่อกรรมใหม่ สามารถประยุกต์เข้ากับทุกๆ ช่วงเวลาที่นำมาเปรียบเทียบกัน

[42:15] ต้องเข้าใจถึงเหตุปัจจัย เงื่อนไข และการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

[43:09] คำถาม: ความทุกข์ของอรูปพรหมคืออะไร เพราะเหตุใดทำให้ยังข้องอยู่

[46:37] ความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยง

[50:12] คำถาม: นั่งสมาธิแล้วจะรู้สึกเป็นสุขเรื่อยๆ แม้จะทราบว่าไม่เที่ยง แต่เข้าสมาธิแล้วมักสุขแบบนี้ ควรจะทำอย่างไร

[50:47] สุขหรือเวทนาในสมาธิ เป็นสุขที่ควรเสพเพราะมีอันตรายน้อยกว่าสุขจากกาม