ในเอพิโสดนี้ มาถึง ทุกนิบาต ส่วนปลาย (ตติยปัณณาสก์) โดยเริ่มที่ อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก พระพุทธเจ้ากล่าวเปรียบเทียบ 2 สิ่ง ใน 12 ประเด็น

…ความหวังในชีวิต ที่พอเราเจริญในอริยมรรคมีองค์ 8 จะทำให้เราเข้าใจในชีวิตว่า "ชีวิตหนึ่งเป็นของน้อย แต่สามารถใช้ทำความดี จะมีคุณค่ามาก" เมื่อมีความเข้าใจชีวิตเช่นนี้ ความหวังเราจะละได้

*พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

Time index

[02:38] อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก    

[04:17] [119] ความหวัง 2 อย่าง ที่ละได้ยาก    

[09:42] [120] บุคคล 2 จำพวก ที่หาได้ยากในโลก | บุพพการีและกตัญญูกตเวที    

[18:33] [121] บุคคล 2 จำพวก ที่หาได้ยากในโลก| คนที่อิ่มเองและคนที่ให้ผู้อื่นอิ่ม    

[23:58] [122-123] บุคคล 2 จำพวก ในความที่ให้อิ่มได้ยากและให้อิ่มได้ง่าย    

[29:40] [124-125] ปัจจัย 2 อย่าง ที่ทำให้เกิดราคะและโมหะ    

[37:19] [126-127] ปัจจัย 2 อย่าง ที่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิ    

[48:20] [128-130] อาบัติเบาและหนัก | อาบัติชั่วหยาบและไม่ชั่วหยาบ | อาบัติที่มีส่วนเหลือและที่ไม่มีส่วนเหลือ 


อ่าน "๓. ตติยปัณณาสก์ ๑. อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง "ชีวิตนี้มีค่านัก" ออกกาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563

ฟัง "ชีวิตนี้น้อยนัก" ออกกาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563