พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะบอกกับสหัมบดีพรหมว่าประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางสัตว์เหล่าใดที่จะมาตามทางนี้สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด…ทางนี้เป็นช่องทางที่จะให้รอดไม่ติดตันที่ใครก็ตามเมื่อปฏิบัติแล้วถ้าทำถูกได้ผลเหมือนกันแน่นอนเป็นทางที่จะพาไปสู่ความประเสริฐชนิดที่เมื่อไปถึงแล้วมันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อเราทำมากๆแล้วเราจะไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นทำให้คลายความยึดถือทั้งหมดได้คือลักษณะของความดับความเย็นคือนิพพาน

Time Index

[00:40] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญกายคตาสติ

[11:02]เกริ่นใต้ร่มทางสายกลางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเรียกว่าอริยอัฏฐังคิกมรรคที่ว่าเป็นทางสายกลางถ้าไม่กลางก็จะไปติดที่ส่วนสุดด้านใดด้านหนึ่งที่ออกนอกกรอบของทาง

[14:28]ทางออกทางรอด เป็นเหมือนfunnel ที่รอดเข้าไปคือศรัทธา

[18:43] synonym ของทางสายกลาง

[21:42]สามัญญผลที่ให้ผลแน่นอนไม่ว่าใครทำทำตามกระบวนการโดยแยบคายของอริยมรรคมีองค์8เพราะมันเป็นSystemeticที่ได้ผลออกมาเหมือนกันเป็นผลที่เกษมจบได้ไม่วน

[27:06]ทางที่จะให้บรรลุต้องมี8อย่างนี้และสัมมาสัมพุทโธประกาศสวากขาตธรรมได้

[31:37]มรรค 8 เป็น 2 ระบบคือของพระอรหันต์และเสขะ/มรรค8คือพ่วงแพที่เมื่อถึงฝั่งแล้วจะไม่ได้ลากเอาแพถือไปด้วย

[35:32]มรรค8ทำให้กรรมดับไปได้ สิ้นกรรมได้/ตามทางกันไป

[40:08]มรรค 8อยู่ได้ในทุกอาชีพ/ต้องรู้จักแยกแยะทดลองทำดูทดสอบได้

[45:19]ทางสายกลางแบบอื่นๆ ทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางคือตันวนไปที่เหลือเป็นทางสายกลางหมด /ปฏิจจสมุปบาทเป็นทางสายกลางได้

[48:43]อนัตตาเป็นทางสายกลาง

[53:27]ต้องทำให้เข้ากัน / ศีล สมาธิ ปัญญาต้องผสมให้เข้ากัน

[55:25]สรุปคำสอนที่รวมลงในทางสายกลางทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่เริ่มต้นเปิดไว้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินไปก่อนแล้วเหล่าพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลเดินตามไปแล้วเหล่าพระอรหันต์สมัยปัจจุบันก็เดินตามไปแล้วคนที่ฟังอยู่ก็เดินตามไปด้วยตามทางไปสู่ที่จะเป็นความเกษมเป็นความพ้นจากเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกต่างๆเป็นอิสระให้เกิดการพ้นทุกข์ได้นั่นเอง


ฟัง “ อริยอัฏฐังคิกมรรค ” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ฟัง “ตอบคำถาม: อริยมรรคมีองค์ 8 ช่วยทำลายกิเลสได้อย่างไร” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

ฟัง “เหนือความวุ่นวายเหนือความขัดข้องด้วยอริยมรรคมีองค์ 8”ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562