“คนอื่นบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์ก็มีมาได้ ตัวเราผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค จะให้ได้ใน 8 ระดับนี้ ก็ได้เหมือนกัน”

เวลาเราเห็นคนโกนผมห่มเหลือง หรือเวลาเรานึกถึงสังโฆๆนั้น เรานึกถึงอะไร แค่เปลือกภายนอกจากเครื่องแต่งกายหรือลึกซึ้งลงไปกว่านั้น ใน episode นี้อธิบายถึงการระลึกถึงสังโฆที่ตัวเราเองก็สามารถปฏิบัติให้มีสังโฆในใจได้ เป็นสังโฆในตัวเองไม่ใช่ของคนอื่น

สงฆ์หมายถึงหมู่ หมู่ของผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จุดสำคัญคือฟังแล้วนำมาปฏิบัติ เริ่มจากศีล สมาธิ จนถึงปัญญาผลที่ได้ตามลำดับคือบุรุษ 4 คู่นับเรียงตัวได้ 8 บุคคล เมื่อระลึกถึงสงฆ์ให้ใจระลึกถึงเหล่าสังฆคุณตามบทข้างล่างนี้

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,ยะทิทัง,จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,อาหุเนยโย,ปาหุเนยโย,ทักขิเณยโย,อัญชะลิกะระณีโย,อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ,

Time index

[01:26] เข้าใจทำด้วยการเจริญสังฆานุสติ

[05:15] เตรียมกายเตรียมใจ ให้ดำรงสติเฉพาะหน้า

[10:01] ความหมายคำว่า สงฆ์

[15:08] จุดสำคัญคือการปฏิบัติ ไล่จากภายนอกเข้าสู่ใจ ศีล สมาธิ ปัญญา

[24:56] การเปลี่ยนแปลงตามลำดับของสังโฆ

[33:20] อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน

[36:38] ผลคือ 4คู่ บุคคล8

[41:15] อาหุเนยโย ,ปาหุเนยโย ,ทักขิเนยโย ,อัญชลีกรณีโย, อนุตตรัง บุญญัก เขตตัง โลกัสสะ

[48:22] เหล่านี้คือสังฆคุณ นึกถึงสังโฆ นึกอย่างนี้

[52:20] มหานามสูตร


อ่าน "มหานามสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

ฟัง "ปฏิบัติบูชาสำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560