“อย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”พระพุทธเจ้าสอนไว้“อย่าเห็นแก่ยาว”คืออย่าจองเวรให้ยืดยื้อส่วน“อย่าเห็นแก่สั้น”คืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักถ้ามีเพื่อนไม่ดีเพื่อนชั่วจะคบกันต่อไปได้ยังไงอย่าจองเวรให้ยืดยื้ออย่างไรเรียกว่าเร็วนักอย่างไรเรียกว่าอย่าแตกร้าวทั้งในเรื่องการครองเรือนการค้าธุรกิจการลงทุนจะอดทนสู้หรือแค่ไหนคือจุดที่พอ

อันดับแรกเข้าใจเรื่องทิศทั้ง6ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องถัดมาแยกเรื่องที่กระทบกระทั่งกันส่วนที่เป็นกามกับส่วนที่เป็นเรื่องของศีลของมรรคถ้าเป็นกามอย่าไปสนใจมากแต่ถ้าผิดศีลต้องหาช่องพูดทำความเข้าใจตอนที่เขาอารมณ์ดีและเราอารมณ์ดีด้วย

ถ้าไม่ดีไม่ได้จะเลิกจะปรับปรุง ให้เน้นมาที่รักษาจิตใจของเรามีกรุณามีอุเบกขาไม่คิดไม่ดีกับเขาค่อยๆลดการติดต่อสื่อสารลักษณะนี้จะแยกกันด้วยดี

แต่ที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรเปลี่ยนจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีเปลี่ยนเขาจากคนมีปัญญาน้อยเป็นคนดีมีความลึกซึ้งมีปัญญาสูงขึ้นมาได้นี่ถึงจะเรียกว่า Happy endingต้องหาช่องต้องใช้เวลาอดทนเอาใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้เป็นวิธีฉลาดที่สุดแล้วที่จะเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้

Time Index

[03:00] ประเด็นการเลิกคบกับมิตร

[08:25] เกี่ยวด้วยบุคคล 6 ประเภทในทิศทั้ง 6

[17:21] รอยแตกคือจุดที่เริ่มจากมีอะไรมากระทบ เป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจ

[20:15] แยกปัจจัยที่ทำให้กระทบแตกร้าวกัน | เนื่องด้วยกามหรือด้วยมรรค ที่ไม่ได้จะใช่ว่าทำให้เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา

[30:20] อย่าแตกกันเพราะด้วยเงื่อนไขของกาม เพราะมันไม่จบ | ให้อดทน หาโอกาสในการเตือนกัน “อดทน” คืออย่าเก็บเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจ เก็บเป็นการผูกเวร อดทนไม่ใช่เก็บกด อดทนคือไม่เอาอกุศลธรรมเอาไว้

[37:18] แต่ถ้าเป็นเรื่องผิดศีล ต้องพิจารณาให้ดีๆ

[40:54] ต้องระวังการยกตน เพราะเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่น | จริงความไม่ดีอยู่ที่ตัวเอง

[42:13] ถ้าดีจริงๆ | จะไม่คิดว่าจะแตกจากใครเลย แต่มีพรหมวิหาร 4

[44:43] happy ending ได้ คนเปลี่ยนแปลงได้ จึงต่อกันได้ สมานมิตรกันได้อีก

[51:47] เจาะจงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ

[53:59] สรุป


อ่าน “สิงคาลกสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

ฟัง “ทิศทั้งหก” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟัง “มิตรแท้ มิตรเทียม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562