การกระทำใดๆ ขึ้นอยู่กับเจตนา หากทำถูกต้องก็จะได้บุญ แต่ถ้าทำผิดก็ได้บาป ต้องพิจารณาว่าการกระทำเหล่านั้นควรก่อให้เกิดศีล สมาธิ และปัญญา อย่าให้เกิดความเศร้าหมองที่จิต ไม่เอาบาปผู้อื่นมาต่อบาปให้ตนเอง ควรต้องวางอุเบกขาเพื่อคลายปฏิฆะหรือความขัดเคืองลง และมีเมตตาจิตต่อการกระทำนั้น

Time index

[01:39] เกริ่นนำ

[03:42] คำถาม: บทสวด "อิติปิโสภควา… / สวากขาโต… / สุปะฏิปันโน…" เป็นบทสวดที่มีในพุทธพจน์หรือไม่

[04:09] ประวัติความเป็นมา

[07:12] หลักสำคัญของคำสอนพระพุทธเจ้าคือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เพื่อทำให้เราตั้งสติได้ เจริญมรรคแปด เพื่อมีนิพพานเป็นที่สุดจบ

[12:44] บทสวดต่างๆ มีความเป็นไปได้ที่บทพยัญชนะอาจจะต่างกัน แต่สำคัญที่ต้องถูกต้องตามตัวแม่บทและอรรถะ

[19:24] คำถาม: พระภิกษุนั่งเก้าอี้เพื่อรอรับบาตรบนเก้าอี้ทั้งที่ไม่ป่วยไข้ การปฏิบัตินี้เป็นการถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

[20:19] เป็นเรื่องที่ไม่ผิดสิกขาวินัย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในระหว่างการบิณฑบาต

[22:44] พระพุทธเจ้าจะทรงกำหนดสิกขาวินัยในการบิณฑบาต โดยเน้นย้ำที่การสำรวมอินทรีย์

[29:05] สาระสำคัญของการบิณฑบาต คือ การยืดอายุของพระภิกษุออกไปอีก 1 วัน 1 คืนด้วยอาหารที่บำรุงเลี้ยง เพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ซึ่งทำให้ผู้ที่ตระเตรียมอาหารอย่างประณีตและให้ด้วยอากัปกิริยาที่เหมาะสม มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย

[33:19] คำถาม: ความหมายของ "สัมมาสังกัปปะ"

[35:00] สังกัปปะ แปลว่า ความดำริหรือความคิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงพูดออกไปโดยมีผลให้เกิดเป็นวจีกรรมหรือวจีสังขาร

[36:17] มิจฉาสังกัปปะ คือ ความคิดใดก็ตามที่ทำให้กิเลสเพิ่มขึ้น เป็นความดำริที่เป็นไปในทางกาม ทางพยาบาท และทางเบียดเบียน

[37:04] สัมมาสังกัปปะชนิดโลกียะ คือ ความดำริในการหลีกออกจากกาม ในทางไม่พยาบาท และในทางไม่เบียนเบียน

[37:41] สัมมาสังกัปปะชนิดโลกุตระ คือ การปฏิบัติธรรมโดยนำสัมมาสังกัปปะไปรวมกับมรรคในข้ออื่นๆ เพื่อเป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน

[48:23] คำถาม: เรื่องของกรรมเวรจากการใช้คำพูดหรือการแสดงออกต่างๆทำลายพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้ที่รู้เห็นและยินดีในการกระทำนั้น จะได้รับผลแห่งกรรมอย่างไร เมื่อไร หนักเบาเพียงใด

[49:39] ขึ้นอยู่กับเจตนา ทั้งนี้อย่าให้เกิดความเศร้าหมองที่จิต