สัปดาห์นี้ได้นำนิทานชาดก ซึ่งพระศาสดาได้หยิบยกมาตรัสเล่าแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ 2 เรื่องด้วยกัน คือ ตัจฉกสูกรชาดก ว่าด้วยความสามัคคีของหมูที่พร้อมใจกันสู้กับเสือจนชนะ และ มหิลามุขชาดก ว่าด้วยการเสี้ยมสอน เป็นเรื่องของช้าง ที่เที่ยวทำร้ายผู้คนเพราะได้ฟังคำของพวกโจรมา แต่หลังจากได้ฟังคำของผู้ทรงศีลและฟังธรรมอยู่เป็นประจำ ก็กลับเป็นช้างที่มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดังเดิม นอกจากนี้ได้นำ เรื่อง ภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง และเรื่องการปราชัยของพระเจ้าโกศล มาเป็นเรื่องเสริมเพิ่มเติม

Time index

[04:24] ตัจฉกสูกรชาดก ว่าด้วยความสามัคคี

[17:44] หมูวางแผนสู้กับเสือ 

[32:35] ว่าด้วยการเสี้ยมสอน

[37:14] มหิลามุขชาดก 

[42:42] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง ภาคที่ 8 เรื่องที่ 256

[53:07] ธรรมบทแปล เรื่อง การปราชัยของพระเจ้าโกศล ภาคที่ 6 เรื่องที่ 159


อ่าน “เรื่อง ภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ 25
อ่าน “เรื่อง ปราชัยของพระเจ้าโกศล” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรคที่ 15