โลหิจจสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโลหิจจะผู้มีทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนไปหน่อยนึงว่าคนตรัสรู้ก็มีอยู่ แต่ว่าจะมาบอกสอนคนอื่นทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ยกอุปมาอุปไมยเพื่อแก้ทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนนั้นโดยแสดงถึงศาสดาที่ควรจะทักท้วงได้ 3 ประเภท และศาสดาที่ไม่ควรจะทักท้วง เพราะว่าผลที่เกิดขึ้นของการแสดงธรรมนั้น ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นสามัญผล ไล่ไปตั้งแต่ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงพรมจรรย์ตลอดสาย

Time index

[03:52] เริ่ม "โลหิจจสูตร"

[21:49] ศาสดาที่ควรแก่การท้วง 3 จำพวก

[28:34] ศาสดาที่ไม่ควรท้วง

[32:06] ศีล

[33:27] อินทรียสังวร

[47:14] วิชชา 8


อ่าน "โลหิจจสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค