จุดประสงค์ในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าคือเพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์เพราะกิเลสทำให้เราทุกข์สัมมาคือการปลดแอกจิตใจของเราจากกิเลสเพราะถ้าจิตใจยังล็อคอยู่จิตใจจะไม่เป็นของตัวเราเองแต่ยังตกเป็นทาสของกิเลสมรรค8จึงเป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของกิเลส

สัมมาสังกัปปะความดำริชอบเป็นเรื่องของปัญญาในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนที่ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าและสามารถเชื่อมโยงไปกับขันธ์5คือสัญญาเพราะสัญญาเป็นสมุฏฐานของสังกัปปะคือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบกันมาเพราะความคิดนึกวิตก วิจารเป็นสัญญาเป็นกองทุกข์เป็นกองของสิ่งที่ทำให้เกิดความยึดถือแต่ถ้าสัญญาใดที่คลายความยึดถือได้ท่านแยกส่วนนี้ตั้งชื่อใหม่ว่า สัมมาสังกัปปะ

ดังนั้นสัญญาแบบเดียวกันแต่การปรุงแต่งในจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันออกมาเป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉาก็ได้ซึ่งสามารถดูจากพฤติกรรมภายนอกได้ดังนั้นสัญญาคือส่วนที่เป็นทุกข์ต้องทำความเข้าใจส่วนที่เป็นมรรคต้องทำให้มากทำให้เจริญเราสามารถที่จะเจริญธรรมทำความรอบคอบทำความกว้างขวางในจิตใจเป็นคนใจดี มีความผาสุกอยู่ได้อริยมรรคมีองค์8ช่วยเราได้

Time Index

[00:16]เริ่มปฏิบัติอานาปานสติและ พรหมวิหาร4

[09:31]เริ่มใต้ร่มองค์ประกอบอันประเสริฐที่เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นทางให้ไปถึงนิพพาน

[10:26]หัวข้อสัมมาสังกัปปะ|เน้นย้ำความหมายสัมมา

[17:51]ความหมายสัมมาสังกัปปะ|ความคิดแบบไหนที่เป็นมิจฉา และแบบไหนที่เป็นสัมมา

[27:27]จำแนกไว้2ประเภท|ในสัมมาสังกัปปะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติและสัมมาวายามะ

[32:04]สัมมาสังกัปปะกับการมองโลกในแง่ดี/โลกสวยหรือในแง่ร้าย

[34:15]เหตุที่ตั้งคือสัญญา|สัญญาเป็นสมุฏฐานของสังกัปปะ

[39:48]ความดับ2แบบ |ดับสัมมาสังกัปปะด้วยมิจฉาสังกัปปะและสัมมาสังกัปปะดับไปในฌาณ2

[41:55]ผลที่เกิดขึ้น|พฤติกรรมภายนอกของคนที่มีมิจฉาสังกัปปะและคนที่มีสัมมาสังกัปปะ

[43:55]มิจฉาสังกัปปะมักไปในกามที่เป็นอดีต|เปรียบเหมือนไม้ที่ชุ่มน้ำยังไม่แห้ง

[46:58]วิธีการละอกุศลวิตก5อย่าง

[55:12]วิธีที่5การอยู่ลำบากละมิจฉาสังกัปปะทำสัมมาสังกัปปะได้

[56:05]สรุป


อ่าน “มหาจัตตารีสกสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง “สัมมาคือสลัดแอก” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฟัง “ สัญญาความหมายรู้ ”ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 12 กันยายน  พ.ศ.2559