อย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมถ้าเราเห็นว่านิวรณ์5,อุปาทานขันธ์5มีเหตุเกิด เหตุดับ ละได้ นี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมในธรรม อุปาทานในขันธ์5ไล่การเกิดการดับตามปฏิจจสมุปบาทหรืออย่างในอายตนะ ถ้าเราเห็นช่องทางที่มา เห็นจุดเชื่อม แยกแยะได้นี่ก็คือการเห็นธรรมในธรรม ถ้าเราไม่เข้าใจในอายตนะทั้ง6 ไม่เข้าใจเหตุเกิด ไม่เข้าใจถึงความดับ นั่นก็เป็นเครื่องร้อยรัดคืออวิชชา สังโยชน์10ก็อาศัยช่องทางเหล่านี้เกิดขึ้นได้ แค่รู้จักแยกแยะ เราจะเห็นเครื่องร้อยรัดที่รัดมันอยู่ เหมือนที่เรารู้จักแยกวัวขาวออกจากวัวดำและจากแอก แยกแยะคือสติ ใคร่ครวญคือปัญญา

หรือในโพชฌงค์7 ไล่การเกิดขึ้นไปตามลำดับทั้ง7ขั้นตอน รู้ชัดเหตุเกิดนั้นแล้วพัฒนาให้เจริญ แต่ไม่ยึดถือแม้ในสติแม้ในสมาธิแม้ในปัญญาที่เกิดขึ้นนั้น

ในอริยสัจ4 ความจริงอันประเสริฐ4อย่าง เห็นแยกแยะและทำกิจที่ต่างกันในแต่ละข้อ

“ สติเห็นธรรมในธรรมความยึดถือมันจะจางคลายไป ถ้าจิตใจของเรามีสติตั้งไว้แบบนี้ เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย”

Time index

[00:42] เข้าใจทำด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[02:20] เห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5

[14:04] เห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์5

[26:53]เห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายนอก6 อายตนะภายใน6

[32:50] เห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7

[42:25] เห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4


อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "มหาสติปัฏฐานสูตร (สูตรใหญ่)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฟัง "เมื่อเข้าใจความคิดความตริตรึกจะพ้นทุกข์" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562