สัปดาห์นี้สนทนากับคุณทรงพลในประเด็นเรื่องการทำงานให้มีสมาธิ|พฤติกรรม“ติด” |ดวงตก|อิจฉาคนอื่นและการพูดที่ตรงเกินไปทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะสอดแทรกเข้ามาปรับ“สมการชีวิต”

มนุษย์เราตอนนี้ถูกบีบคั้นเบียดเบียนด้วยกามอยู่ตลอดอยู่แล้วจึงทำให้ได้กระทบกระแทกกระเทือนมีปัญหาในครอบครัวด่าว่ากันกระแนะกระแหนทิ่มแทงกันใช้วาจาที่ไม่ถูกต้องด้วยอำนาจของ“กาม”จึงทำให้เป็นแบบนี้จะกำจัดมันออกไปต้องด้วยกุศลธรรมเท่านั้น ไม่มีทางที่จะไปด่าคนนั้นคนนี้แล้วให้เขาดีขึ้นมาได้คือมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่เวิร์คที่จะเวิร์คได้ต้องเอาน้ำดีไล่น้ำเสียเท่านั้น

ความทุกข์ปัญหาเรื่องราวอธิบายกันได้ล้านแปดไม่จบไม่หมดเพราะมันมากท่วมทับถาถมปัญหาไม่มาทางหูก็มาทางตาจมูกลิ้นกายใจไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่ง คืออายตนะ 6ไม่รูปก็เวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณคือขันธ์5 พระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติเรื่องขันธ์ 5 อายตนะ6ขึ้นมาว่าเป็น“กองทุกข์”แล้วสิ่งหรือเหตุที่ให้เกิดทุกข์คือ “ความยึดถือ”อยู่ใน5อย่าง6อย่างเท่านั้น5อย่างคือขันธ์ห้า6อย่างคืออายตนะหกสังโยชน์/เครื่องร้อยรัดที่ทำให้เกิดความยึดถือ ก็อยู่ใน5อย่าง6อย่างนี้

วิธีแก้มีทางเดียวเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั่นคืออริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นจากสติเป็นทางสายเอกทางตรงทางลัดทางที่เป็นsolutionเดียวที่จะทำให้คลายความยึดถือในขันธ์5คลายความยึดถือในอายตนะ6แล้วความทุกข์ของเราจะลดลงไป

เพราะฉะนั้นพอรักษาจิตของเราด้วยการตั้งสติขึ้นอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะโฟกัสในเรื่องเดียวจุดเดียวได้คือศีลสมาธิปัญญาพอเราโฟกัสในเรื่องอะไรจะมาให้มันมาเลย“สุขบ้างทุกข์บ้าง เป็นธรรมดา”

Time Index

[00:47] ประเด็นการทำงานให้มีสมาธิ

[04:10] เครื่องกวนภายนอก | ป้องกันด้วยการจัดแบ่งเวลา (block of time)

[06:48] เครื่องกวนภายใน | อย่าไปสนใจด้วยการเอาใจจดจ่อ เพ่ง ตั้งสติไว้

[16:20] ประเด็นพฤติกรรม “ติด” สักอย่างใดอย่างหนึ่ง

[18:32] หักดิบ หลีกออกจากกาม (ความยินดีพอใจกำหนัดเพลิดเพลิน) | ที่ทำให้เราติด

[23:54] คนรอบข้าง “ติด” | หาช่องหาจังหวะที่เหมาะสม จูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

[29:25] บุพการี | หน้าที่ของลูกที่ต้องประดิษฐานให้ท่านมีสติ มีศีล มีปัญญา

[33:26] สังโฆ ธัมโม

[34:41] ประเด็นดวงตก | ทำไมดวงดี เพราะคิดดีทำดีพูดดี เป็น “สุคโต”

[35:12] ต้องเพิ่มดวง | ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

[38:38] ปัญหาของการทำดี แล้วคิดว่าจะโชคดี | “สุขทุกข์เกิดขึ้นได้ เป็นธรรมดาในมนุษย์โลก”

[43:05] ประเด็นอิจฉาคนอื่น

[44:07] พรหมวิหาร 4 | ธรรมคู่ตรงข้าม ไม่พอใจ/เมตตา คิดประทุษร้าย/กรุณา อิจฉาริษยา/มุทิตา ขัดเคืองใจ/อุเบกขา

[45:45] ห้ามความคิดที่ไม่ดี และพอใจในสิ่งที่มี “สันโดษ”

[50:47] รับมือกับกิเลส | ด้วยศีลสมาธิปัญญา

[54:54] ประเด็นการพูดที่ตรงเกินไป

[55:48] สัมมาวาจา 4 อย่าง


ฟัง “แก้เกมด้วยกุศล” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “สัมมาวาจา“ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563