ดวงดีอาจทำให้เกิดความรู้สึกสุข ในขณะที่ดวงไม่ดีทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ แต่สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาต่างก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดา เหตุปัจจัยขึ้นกับการกระทำของเราที่เป็นไปในทางที่เป็นกุศลกรรมทั้งกาย วาจา และใจที่เป็นไปในทางที่ดี ทำให้เกิดบุญ ไม่ใช่อาหาร ดวง คำพูดของผู้อื่น

ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิต ทำความดีและสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอ แม้ดวงจะไม่ดีแล้วมีทุกขเวทนาแต่สามารถสร้างกุศลธรรมได้ด้วยความศรัทธา มีความเพียรพยายาม มีความอดทน สามารถแผ่เมตตาให้กับผู้ที่คิดไม่ดีกับเราได้ และปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด ตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้

การระลึกดีได้ในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดถือเป็นสัมมาสติ เกิดผลเป็นกาย วาจา ใจที่ดี และให้ผลเป็นความสุขผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย วนรอบไปเรื่อยๆ จนทำให้เกิดเป็นสุขเวทนาในขณะที่สร้างความดีได้ในที่สุด

Time index

[01:27] เกริ่นนำ

[03:10] คำถาม: อาหารเพื่อบรรเทาอาการแพ้ท้อง

[05:07] หลากหลายอาการแพ้ท้องเมื่อครั้งพุทธกาล

[12:35] อาหารไม่ใช่ตัวบ่งบอก แต่ขึ้นกับการกระทำของเราเอง

[15:07] ทำดี เพราะไม่ได้หวังผลที่สุขหรือทุกข์

[18:04] ระลึกดีได้ในขณะที่ทุกขเวทนาเกิด ถือเป็นสัมมาสติ

[19:31] หนึ่งในหลักธรรมของการครองเรือนคือ การจัดหาอาหารเพื่อบำรุงชีวิตทั้งแม่และเด็กในครรภ์

[21:07] หน้าที่ของบิดามารดา (ทิศเบื้องหน้า)

[23:25] คำถาม: ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจะมีอาการทางกาย เช่น เจ็บเท้าหรือขาแบบร้อนแสบ โดยเป็นขึ้นมาเอง ก่อนปฏิบัติไม่เคยเป็น จึงต้องการทราบว่าเป็นเพราะอะไร ควรวางใจอย่างไร จะเอาใจจี้จ่อหรือวางลงไปไม่ใส่ใจ

[36:35] คำถาม: เมื่อทำบุญทุกครั้งจะอธิษฐาน "ขอไม่เกิดอีก" เพราะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีทุกข์มาก

[42:29] เพราะมีอวิชชา

[45:04] คำถาม: อีโก้ ถือตัว มานะ อัตตา หน้าตาเป็นอย่างไร ทำร้ายเราได้อย่างไร และส่งผลต่อการปฏิบัติอย่างไร