สัปดาห์นี้หยิบยกนิทานชาดกที่สนใจเกี่ยวกับหมู คือ สูกรชาดก ว่าด้วยสุกรผู้หลงตัวเองไปท้าต่อสู้กับราชสีห์ และมณิสูกรชาดก ว่าด้วยของดีที่ใครทำลายไม่ได้ เป็นเรื่องราวของสุกรที่คิดจะทำลายแก้วมณีให้หม่นหมอง นอกจากนี้ได้หยิบยกวรรณาโรหชาดก ว่าด้วยผู้มีใจคอหนักแน่น เป็นเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกที่คิดจะยุแยงเสือโคร่งให้ผิดใจกับเพื่อนราชสีห์ เรื่องเกี่ยวกับความสามัคคีที่มีมาในธรรมบทแปล เรื่อง สัมพหุลภิกษุ และเรื่องนางสุนทรี เป็นเรื่องเสริมเพิ่มเติม ติดตามรับฟังได้ที่นี่

Time index

[02:43] สูกรชาดก

[13:24] ธรรมบทแปล เรื่อง พระโลฬุทายีเถระ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 185  

[27:29] วรรณาโรหชาดก 

[35:49] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุหลายรูป สัมพหุลภิกษุ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 238

[50:05] มณิสูกรชาดก 

[54:25] สรุป 

[57:12] เรื่อง นางสุนทรี


อ่าน “เรื่อง พระโลฬุทายีเถระ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มลวรรคที่ 18

อ่าน “เรื่อง สัมพหุลภิกษุ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นาควรรคที่ 23