อลคัททูปมสูตร เป็นอุปมาที่เปรียบกับด้วยงูพิษ ที่ว่าคนจะไปจับงูพิษถ้าไม่เตรียมตัวให้ดี จะได้รับอันตรายจากงูพิษนั้นได้

Time index

[02:06] เริ่ม อลคัททูปมสูตร

[15:44] บุรุษเปล่าเรียนธรรม

[18:50] กุลบุตรเรียนธรรม

[22:47] ธรรมเปรียบเหมือนแพ

[26:09] เหตุแห่งทิฏฐิ 6

[41:32] สมัญญาผู้หมดกิเลส

[45:23] การวางใจเป็นกลางในลาภสักการะ

[52:42] ผลแห่งการละกิเลส


อ่าน "อลคัททูปมสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์