ท่านเปรียบสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนรุ่งอรุณของกุศลธรรมทั้งหลายคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาองค์อื่นๆก็จะตามมาและเป็นรุ่งอรุณของอริยสัจ4คือสามารถรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ4ได้

สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบหรือความเห็นถูกไม่ได้หมายความว่าถูกแล้วอีกฝ่ายผิดแต่คือทิฏฐิที่จะทำให้กิเลสลดลงไปได้ท่านแยกไว้2อย่างคือที่มีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากซึ่งจะทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้และไม่มีอาสวะเป็นอริยะขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นชั้นโลกุตตระ ต้องอาศัยปัญญาอาศัยญาณของคนนั้นเป็นการปฏิบัติทางจิตที่ความจำคือ สัญญาเป็นเรื่องสำคัญเพราะสัญญาเกิดก่อนญาณเสมอและปัญญาสัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือการมีเพื่อนดีมีการฟังพระสัทธรรมมีการทำในใจโดยแยบคายมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและบางทีความกลัวจะทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ สัมมาทิฏฐิจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเป็นส่วนประกอบที่ต้องทำให้เข้ากันทั้งหมดสร้างขึ้นพัฒนาขึ้นนำเข้าสู่จิตใจของเรา

Time Index

[00:14]ปฏิบัติธรรมานุสติและพรหมวิหาร4

[06:40]เกริ่นใต้ร่มในการศึกษาทำความเข้าใจต้องใช้พลังสมองพลังปัญญา จึงต้องมีเวลาและสมาธิที่เจาะจงลงไปเพื่อให้การทำความเข้าใจเกิดขึ้นได้

[08:20]หัวข้อสัมมาทิฏฐิ|เครื่องหมายของสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งคือรุ่งอรุณของกุศลธรรมทั้งหลาย

[11:56]ความหมายของสัมมาและทิฏฐิ

[18:12] 2ประเภทของสัมมาทิฏฐิคือมีอาสวะกับไม่มีอาสวะ

[24:35]อริยสัจ4 /ส่วนประกอบความรู้ที่เป็นอริยะสัจ 4ของมรรคทั้ง8ที่เข้ากันอย่างดีจี้ลงมาที่สัมมาทิฏฐิฉะนั้นสัมมาทิฏฐิคือความรู้คือปัญญาความรู้ไม่ใช่ท่องจำคือความรู้ในอริยสัจ 4ซึ่งต้องมีทั้งหมด3รอบในสัจจะ4ประการ

[34:39]ปัญญาน้อยต่อให้เกิดปัญญาใหญ่ /คนฉลาดเขาจะเปลี่ยนจากควันหรือประกายไฟให้เป็นไฟกองใหญ่ได้

[44:35]อนัตตาอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาเป็นสัมมาทิฏฐิ

[50:31]กาลามะสูตร/เกตปุตตสูตร|เหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ

[56:29]เห็นทุกข์เห็นธรรม /ทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นศรัทธาได้ ต้องมีปัญญาตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิทุกข์จะไม่ได้แก้ได้ด้วยกิเลส แต่ทางออกของความทุกข์แก้ได้ด้วยสัมมา...

[59:26]สรุป


อ่าน “มหาจัตตารีสกสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง “สัมมาคือสลัดแอก” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฟัง “คำพุทธ-สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ฟัง “สัมมาทิฏฐิ (ตอนที่ 2): รุ่งอรุณแห่งกุศลธรรม”ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561

ฟัง “ซีซั่น 3 ตอนที 6 ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ กับ มิจฉาทิฏฐิ - เอกธัมมบาลี ทุติยวรรค (จบ)” ออกอากาศ ทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563