มองโลกแต่ในแง่ร้ายอย่างเดียวก็ไม่ดีมองแต่แง่ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้มองแต่แง่ร้ายก็เป็นความคิดอกุศลจิตใจหยาบกระด้างขวางโลกมองแต่ในแง่ดีก็กลายเป็นคนโลกสวยไม่รอบคอบถูกเอาเปรียบถูกเขาหลอก

อันดับแรกต้องปรับจิตของเราให้อยู่ในมรรคแปดเสียก่อนมองด้วยปัญญาทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวเพราะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจะไม่เข้าใจปัญหาไม่สามารถแยกแยะเรื่องราวถ้างง ๆมึน ๆจะตกกับดักของพวกมองโลกในแง่ร้าย

ปัญญาจึงเป็นจุดที่สำคัญเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในชีวิตอย่ามองแต่แง่ดีหรือแง่ร้ายอย่างเดียวปัญญาที่มีความแหลมคมแทงตลอดเข้าใจเรื่องราวต่างๆปาดส่วนที่เป็นขี้ริ้วปาดโทสาคติความลำเอียงเพราะชังความไม่พอใจความเห็นแย้งคิดอกุศลกับคนนั้นคนนี้คิดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ปาดความประมาทเลินเล่อปาดความลำเอียงเพราะชอบส่วนที่เผลอเพลินไม่รอบคอบเมื่อเฉือนเมื่อปาดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปได้แล้วอุเบกขามันมีมาด้วยกันกับเมตตาใส่มาด้วยกันกับปัญญาจะเป็นคนใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยที่ไม่ถูกฉกฉวยโอกาสมีจิตใจกว้างขวางขึ้นมาได้เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้ด้วยการเรียนรู้ด้วยปัญญา

Time Index

[02:25] ประเด็นเรื่องการมองโลกในแง่ดีในแง่ร้าย | ชีวิตมีจุดให้ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดหรือบางอย่างที่รับรู้เฉย ๆ ยิ่งเป็น disruption world โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและมาก จะตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสมรอบคอบเป็นกุศลธรรม

[11:50] การมองโลก

[20:53] ความไม่สมดุลที่เกินไปแต่ละข้าง | สุดโต่ง 2 ข้างกิเลสเอาเรา 2 ทาง

[27:14] ตรวจสอบจิตเอาสิ่งที่เจือปนออกไปทั้ง 2 ด้าน | รักษาจิตให้อยู่ในมรรค 8

[30:56] บริบทเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนอยู่ตลอด | มองด้วยปัญญา ต้องคิดใหม่ อย่าคิดเรื่องอกุศล อย่าคิดว่าจะดีขึ้นเองมีคนมาช่วยเอง

[35:23] วิธีเปลี่ยนการมองโลก | ในแง่ร้ายเป็นรอบคอบ ในแง่ดีเป็นเมตตา

[40:54] วิธีเพิ่มปัญญา | ปรับจาก 2 ด้าน สติเป็นจุดที่สำคัญ ทำให้เกิดศรัทธาความมั่นใจ ทำจริงแน่วแน่จริง มีปัญญาที่แหลมคมปาดส่วนที่ขี้ริ้วออกไป

[46:30] ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธา | เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความมั่นใจ ต้องมีกัลยาณมิตร ให้เกิดกัลยาณธรรม คือปัญญาขึ้นในจิตใจ

[50:15] สรุป | ด้วยกิเลสที่จรมา ทำให้มองโลกในแง่ร้ายบ้างโลกสวยเกินไปบ้าง จึงต้องคอยปรับ จึงเป็นพละเป็นอินทรีย์ ค่อยปรับไป ให้มั่นใจเราทำได้


อ่าน “ปฐมอคติสูตร ว่าด้วยอคติ สูตรที่ ๑” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่าน “สิงคาลกสูตร เหตุ 4 ประการ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

ฟัง “การดำเนินชีวิตให้ไม่มีช่องโหว่” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฟัง “ไม่เที่ยงก็มี เที่ยงก็มี” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559