ในเอพิโสดนี้ เป็นเนื้อหาที่มาในทุกนิบาตส่วนกลาง (ทุติยปัณณาสก์) ใน สุขวรรค หมวดว่าด้วยสุข กล่าวถึงสุข 2 อย่าง ใน 13 ประเด็น เปรียบเทียบไว้ให้เห็นว่าสุขใดที่เป็นเลิศ

Time index

[03:51] ความแตกต่างของการอธิบายธรรม

[07:09] ข้อควรระวังในการฟังธรรม และ การศึกษาที่เป็นไปตามลำดับ        

[09:20] สุขวรรค | หมวดว่าด้วยสุข 2 อย่าง ใน 13 ประเด็น        

[10:51] [65] สุขของคฤหัสถ์ / บรรพชิต

[13:59] [66] กามสุข / เนกขัมมสุข        

[19:45] [67] สุขที่มีอุปธิ / ไม่มีอุปธิ        

[22:45] [68] สุขที่มีอาสวะ / ไม่มีอาสวะ

[26:53] [69] สุขที่อิงอามิส / ไม่อิงอามิส | เหยื่อล่อและกับดัก        

[31:17] ราคะคือศร พิษคืออวิชชา        

[34:30] [70] สุขของพระอริยะ / ผู้ไม่ใช่พระอริยะ        

[36:41] [71] สุขทางกาย / ทางใจ | กามสัญญา        

[41:15] [72] สุขที่มีปีติ / ไม่มีปีติ    

[43:25] [73] สุขที่เกิดจากความยินดี / อุเบกขา        

[45:50] [74] สมาธิสุข / อสมาธิสุข | ระดับของสมาธิ 3 ขั้น        

[47:55] [75] สุขที่เกิดจากฌานมีปีติ / ไม่มีปีติ เป็นอารมณ์        

[48:36] [76] สุขที่เกิดจากฌานมีความยินดี / มีอุเบกขา เป็นอารมณ์        

[49:30] [77] สุขที่มีรูปฌาน / อรูปฌาน เป็นอารมณ์    


อ่าน "ทุติยปัณณาสก์ ๒. สุขวรรค หมวดว่าด้วยสุข" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต