ธรรมเจติยสูตร เรื่องราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้สรรเสริญธรรมวินัยนี้ และเรื่องฐานสูตร เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้สูญเสียพระนางมัลลิกา พระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีในการที่จะทำจิตใจอย่างไร และมีเรื่องราวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทที่มี 24 อาการ คือธรรมอันมีที่เข้าไปตั้งอาศัย

Time index

[01:38] เรื่อง ธรรมเจติยสูตร

[30:26] เรื่อง ฐานสูตร

[41:15] เรื่อง ธรรมที่มีที่ตั้งอาศัย


อ่าน "ธรรมเจติยสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "ฐานสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน "อุปนิสสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค