"ความดียิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญ"

 

ความดี หมายถึง ความไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลาย เราอาจจะถูกชักชวนให้ทำดีหรือชั่ว จะด้วยอำนาจของมารหรือเทวดาก็ตาม แต่การกระทำทั้งหมดล้วนเกิดจากตนเองทั้งสิ้น

การปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด จะทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนมาตามทางสายกลาง เข้าถึงนิพพานเป็นที่สุดจบได้ เป็นปฏิปทาให้ถึงการสิ้นกรรม ซึ่งหมายรวมถึงการสิ้นไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว การสิ้นไปทั้งอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญและอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบาป การสิ้นไปทั้งสุคติและทุคติ

Time index

[01:11] เกริ่นนำ

[02:59] คำถาม: ความหมายของคำว่า “สังวรในความดี”

[04:07] ความดีหมายถึง ละเว้นบาป สร้างบุญ และการทำจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

[04:42] สังวรหมายถึง การสำรวมระวังอย่างดีในอินทรีย์ทั้งหก เพื่อให้เกิดสุจริตสาม สติสัมปชัญญะ โพชฌงค์ และเป็นทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน

[05:21] ต้องลดลงหรือกำจัดมานะ

[10:13] คำถาม: คำอธิบายของ "อังคุลิมาลปริตร"

[11:41] พระปริตรคือ บทสวดมนต์ที่รวบรวมหัวข้อ เรื่องราวความดีต่างๆและมงคลที่เกิดขึ้นในพุทธกาล

[12:48] "อังคุลิมาลสูตร" เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยประวัติและเรื่องราวของท่านองคุลีมาล แตกต่างกันกับ "อังคุลิมาลปริตร" ซึ่งว่าด้วยเรื่องที่เป็นจุดสำคัญ สั้นๆ ของท่านองคุลีมาล

[15:41] พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำที่ การตั้งสัจจะอธิษฐานเมื่อท่านองคุลีมาลอยู่ในอริยชาติ

[19:20] คำถาม: หากปฏิบัติไปแล้วต้องการเปลี่ยนครูบาอาจารย์ จะทำให้ล่าช้า เกิดสับสนหรือไม่ หรือจะเห็นว่าก็เปลี่ยนมาตามลำดับของการปฏิบัติ หรือเป็นที่เราเองที่ยังไม่รู้เลยยังต้องแสวงหากันไป ยิ่งแสวงหาจะยิ่งสับสนหรือไม่ ดังเช่นท่านพระสารีบุตรก็มีพระอัสสชิเป็นครูคนแรก แล้วจึงมาตรัสรู้เพราะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้า

[21:05] ในศาสนาพุทธประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งถือได้ว่าพระพุทธเจ้าก็คือ ครูบาอาจารย์นั่นเอง

[23:05] ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตร เพราะถือว่าเป็นมิตรที่ทำให้เกิดกัลยาณธรรมขึ้นในจิตใจ

[24:54] สาวกแต่ละท่านก็มีปัญญาไม่เท่ากัน หรืออาจจะชำนาญกันคนละด้าน

[29:48] ความล่าช้าหรือความสับสนในการปฏิบัติเกิดจาก ขาดศรัทธาและมีความเพียรที่ย่อหย่อนของตนเอง

[37:58] บางครั้งจริตก็เป็นกิเลสของเราเอง ดังนั้นต้องมั่นใจในพุทโธ ธัมโม สังโฆ และต้องมีความเพียรในการปฏิบัติด้วย

[38:32] คำถาม: แต่ละคนมีเทวดาอารักขาประจำตัวจริงหรือไม่ แล้วคนที่คิดดีกับที่คิดไม่ดีทำไม่ดี แสดงว่าเทวดาที่ประจำตัวเขาแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

[39:22] เพราะเทวดาอนุโมทนากับความดีที่สร้าง จึงมีเทวดาอารักขา

[40:13] มารเข้าสิง โดยเกิดเป็นความคิดหรือการปรุงแต่ง แต่การกระทำทั้งชั่วและดีขึ้นกับตัวเราเอง

[45:39] ถูกชักชวนให้ทำดีหรือชั่ว จะด้วยอำนาจของมารหรือเทวดา แต่การกระทำทั้งหมดล้วนเกิดจากตนเอง

[49:29] คำถาม: การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม จะสามารถทำให้ดวงเปลี่ยนแปลงและลดวิบากกรรมได้หรือไม่

[51:25] การปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด จะทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนมาทางสายกลาง เข้าถึงนิพพานเป็นที่สุดจบได้

[54:44] คำถาม: คำว่า “การหักล้างคุณตัวเอง” มีความหมายและนัยยะอย่างไร

[55:24] เป็นเสียงในใจหรือเป็นมารที่จะมาหักล้างความดีของเรา

[56:44] สติสัมปชัญญะ เป็นเครื่องมือที่ดีที่ใช้กำจัดกิเลส อกุศลธรรม หรือเหตุผลต่างๆ ที่จะมาหักล้างความดีของเรา โดยมุ่งเน้นที่การเห็นโทษของอกุศลธรรมเหล่านั้น