ในตอนนี้ มาถึง ทุกนิบาต ส่วนกลาง (ทุติยปัณณาสก์) โดยเริ่มที่ ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล พระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุคคล 2 จำพวกไว้ใน 12 ประเด็น ดังนี้          

[53] บุคคล 2 จำพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข เพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย | พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระเจ้าจักรพรรดิ

[54] บุคคล 2 จำพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยมนุษย์ (น่าอัศจรรย์) | พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระเจ้าจักรพรรดิ

[55] การตายของบุคคล 2 จำพวกนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอย เดือดร้อนไปด้วย | พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระเจ้าจักรพรรดิ

[56] ถูปารหบุคคล 2 จำพวก | พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระเจ้าจักรพรรดิ

[57] พระพุทธเจ้า 2 จำพวก | พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระปัจเจกพุทธเจ้า

[58-59] สัตว์วิเศษ 2 จำพวก ที่เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง | ภิกษุขีณาสพ และ ช้างอาชาไนย

[60] สัตว์วิเศษ 2 จำพวก ที่เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง | ภิกษุขีณาสพ และ พญาราชสีห์

[61] เหตุที่กินนรไม่พูดภาษาคน ด้วยเห็นอำนาจประโยชน์ 2 ประการ จึงไม่พูดภาษาคน | ไม่พูดเท็จ และ ไม่กล่าวตู่ผู้อื่นด้วยเรื่องไม่จริง

[62] มาตุคาม (สตรี) ไม่อิ่ม ไม่ระอาต่อธรรม 2 ประการจนกระทั่งตาย | การเสพเมถุนธรรม และ การคลอดบุตร 

[63] การอยู่ร่วมกัน 2 แบบ | การอยู่ร่วมกันของอสัตบุรุษ และ การอยู่ร่วมกันของสัตบุรุษ

[64] เหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อ / ไม่ยืดเยื้อ

Time index

[04:22] ทุกนิบาต | ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล 2 จำพวก ใน 12 ประเด็น

[06:26] [53] เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมประโยชน์อย่างมาก

[11:16] [54] เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเป็นอัจฉริยมนุษย์ (น่าอัศจรรย์)

[15:17] [55] การตาย ที่ทำให้คนจำนวนมากเดือดร้อน

[21:12] [56] ถูปารหบุคคล 2 จำพวก

[25:18] [57] พระพุทธเจ้า 2 จำพวก | ระดับของพุทโธ 3

[34:29] Q&A ปัจเจกพระพุทธเจ้า | กรณีตัวอย่าง สุมนมาลาการ

[43:32] [58-60] สัตว์วิเศษ 2 จำพวก

[46:48] [61] เหตุที่กินนรไม่พูดภาษาคน

[52:07] [62] มาตุคาม (สตรี) ไม่อิ่มไม่พอใน 2 อย่าง

[53:59] [63] การอยู่ร่วมกันของอสัตบุรุษ / สัตบุรุษ

[58:17] [64] เหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อ /ไม่ยืดเยื้อ


อ่าน "ทุติยปัณณาสก์ ๑. ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต