กุรุธรรมชาดก เป็นเรื่องราวการรักษาศีลอย่างยิ่งยวดของพระโพธิสัตว์ และบริวาร เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระราชาแคว้นกุรุ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงหยิบยกนำมาเล่าเพื่อเตือนสติ แก่พระภิกษุที่ทำปาณาติบาตฆ่าหงส์ ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้ที่นี่ 

Time index

[00:31] เริ่มรายการช่วงนิทานพรรณนา

[03:47] ภิกษุผู้ฆ่าหงส์ 

[08:59] กุรุธรรมชาดก

[16:36] กุรุธรรม คือ ศีล5 

[18:00] ศีลไม่บริสุทธิ์ 

[54:27] รักษากุรุธรรม ฝนจึงตก 

[58:40] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุฆ่าหงส์ ภาคที่ 8 เรื่องที่ 253


อ่าน “กุรุธรรมชาดก ว่าด้วย ให้ช้างแก่ท้าวกาลิงคราช” อรรถกถา
อ่าน “เรื่อง ภิกษุฆ่าหงส์” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ 25