มูลปริยายสูตร คือ ปริยายอันเป็นมูลของธรรมะต่าง ๆ แบ่งเป็น 8 ส่วน ได้แก่ ปุถุชน เสขะบุคคล พระอรหันต์ 4 จำพวก ความเข้าใจในมูลเหตุของปริยายธรรมะต่าง ๆ ของพระตถาคตอีก 2 จำพวก เรื่องตาบอดคลำช้าง เรื่องอาหารของอวิชชา วิชชาและวิมุตติ

Time index

[02:05] เริ่ม มูลปริยายสูตร

[02:43] การกำหนดหมายของปุถุชน

[19:04] การกำหนดหมายของเสขบุคคล

[21:37] การกำหนดหมายภูมิของพระขีณาสพ

[29:28] การกำหนดหมายภูมิของพระตถาคต

[35:04] เรื่อง ตาบอดคลำช้าง

[42:03] เรื่อง อาหารของอวิชชา

[48:06] เรื่อง อาหารของวิชชาและวิมุตติ


อ่าน "มูลปริยายสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "มูลปริยายสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "ปฐมนานาติตถิยสูตร ว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน สูตรที่ ๑" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต

อ่าน "อวิชาชสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต