ทำความเข้าใจเรื่องอนัตตา ทำไมต้องรู้ เพราะพอรู้อนัตตาแล้ว มันกำจัดความไม่รู้คืออวิชชาได้ ทำไมรู้แล้วมันกำจัดความไม่รู้ เพราะความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ในความจริง

การทำใจยอมรับในสภาพที่มันเป็นนั่นเป็นปัญญา ปัญญาในการเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ มันก็เป็นอย่างนี้ล่ะคือเป็นตถตา มันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้คือเป็นอวิตถตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นคือเป็นอนัญญถตา คือความที่มันจะต้องมีสิ่งนี้ ๆ เกิดขึ้น สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น คือมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย คือเป็นอิทัปปัจจยตา มันจะมีความที่เป็นอนัตตาเป็นธรรมดาของมัน ความเข้าใจนี้เรียกว่าอนัตตา ความที่มันก็เป็นอย่างนี้นี่ล่ะที่มันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเป็นอย่างนี้จึงได้ชื่อว่ามีความเป็นอนัตตา ความรู้ความเข้าใจนี้เป็นวิชชา

อนัตตาทำให้เกิดปัญญา ปัญญาในการที่จะตัดความยึดถือในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นได้ วิชชาเกิดขึ้นทันที อนัตตาทำให้เกิดปัญญา ปัญญาทำให้เกิดวิชชา พอเรามีอนัตตาคือความรู้ความเข้าใจอวิชชามันก็หายไปดับไป เหมือนเราเปิดไฟความมืดก็หายไปทันที

Time index

[00:41] หลีกเร้น ฝึกสติด้วยคุณของพระพุทธเจ้า “พุทโธ”

[06:21] ระหว่างสติกับสมาธิจะมีเครื่องกั้นคือนิวรณ์ ทำให้จิตไม่รวมลง เหมือนคนอยากข้ามแม่น้ำแต่เอาผ้าคลุมไว้นั่งเฉย

[11.39] ไม่ให้จิตเกาะกับขันธ์ 5 แต่ให้มีสติรู้ว่านิวรณ์มีอยู่ รู้เหตุเกิด รู้เหตุดับ

[15:58] รู้ที่แตกต่าง

[20:22] สติกับเพลินล้วนอยู่ที่ช่องทางทั้ง 6จะรู้ได้อย่างไรว่าไม่เพลินไปแม้ในพุทโธ

[25:17] จิตเป็นสมาธิสักแต่ว่า ไม่เป็นเสี้ยนหนาม

[29:40] ทำความเข้าใจเรื่องอนัตตา

[35:31] ยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ แต่พุทธศาสตร์มีคำตอบ

[41:19] ความรู้อยู่ที่รู้ยิ่ง อภิญญายะ การยอมรับได้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้นี่ล่ะคือปัญญา เป็นปริญญายะ

[45:46] อวิชชา วิชชา ต่างกันนิดเดียว

[50:25] ตถตา เข้าใจแล้วละความยึดถือ

[55:12] อนัตตาทำให้ปัญญาเกิด


อ่าน "ผัคคนุสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

ฟัง "อวิชชาคือความไม่รู้" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

ฟัง "อวิชชา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561

ฟัง "ประเด็นธรรมอวิชชา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563