คนเราถ้าเผื่อว่าป่วยจนจะตายอยู่แล้วเป็นผู้ป่วยขั้นสุดท้ายจิตใจมันถูกล็อคอยู่ในกายนี้ถูกบีบคั้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งในทางธรรม มันไปได้กว้างขวางกว่าทางโลกจะชนะมันอย่างไรมีทางที่จะชนะหรือไม่

ป่วยกายแล้วอย่าให้ป่วยใจแต่ให้ใส่ยาในใจคือมีกายวาจาใจอันเป็นสุจริต เริ่มจากรักษาศีลให้ดี ระลึกถึงศีลของเรา มีเมตตามีพรหมวิหาร 4 ทำจิตใจให้สบาย ให้ดูแลง่าย มีความผาสุกในปัจจุบัน

ร่างกายของเรามันคร่ำคร่ารักษาไม่หายแล้วเปรียบเหมือนหม้อดินที่ทั้งเก่าทั้งแตกทั้งบิ่นซึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวถึงธรรม5 ข้อที่ถ้าคนเจ็บไข้ไม่เหินห่างจากธรรมนี้จะสามารถทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติชนิดที่หาอาสวะไม่ได้ ในเวลาไม่นาน

ดังนั้น ไม่ต้องกลัวตายเพราะการตายครั้งนี้ทำให้เราพ้นจากความตายที่จะต้องไปเจออีกเป็นอเนกชาติได้ ตายแล้วตายเลยครั้งเดียวจบไม่ต้องตายอีกตายแล้วให้อยู่เหนือความตายเป็นไม่ตายนั่นคืออมตะตายแล้วเป็นอมตะเป็นการตายที่มีเกียรติเป็นการตายที่คุ้มค่าเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่ามีชีวิตอยู่ก็มีค่าชีวิตอยู่มีเท่าไรนั่นคือคุณค่าที่เราสร้างไว้อีกไม่นานที่จะตายให้มีคุณค่าในชีวิตที่เราเหลืออยู่

Time Index

[02:05] ประเด็นคนเจ็บป่วยไข้ขั้นสุดท้าย | ไม่มีหวังจะหายแล้ว จะต้องทำจิตอย่างไร

[09:51] ทำความเข้าใจในประเด็น | ไม่ได้ต้องการให้หมดกำลังใจ หมดอาลัยตายอยาก

[10:26] ในทางโลกทางการแพทย์ | เปลี่ยนเป้าหมายการรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาตามอาการ หรือสุดท้ายให้ตายอย่างสงบ

[15:33] ในทางธรรม | กระบวนการทำงานกว้างขวางกว่า

[17:06] ป่วยกาย ไม่ป่วยใจ | เริ่มจากศีลเป็น “สีลานุสสติ” และพรหมวิหาร 4

[21:31] บางเวลาที่มีกำลังใจสูง หาช่องสักจุดหนึ่ง | ตั้งจิตระลึกถึงตรงนี้ให้ได้

[26:48] คนเจ็บป่วยไข้และคนพยาบาล | ต้องมีคุณสมบัติคนละ 5 อย่าง

[35:42] ทุกข์กับอกุศล ไม่ใช่อย่างเดียวกัน

[41:18] ละหม้อดิน ไปเอา ถาดทองคำ

[44:20] ตายอย่างมีเกียรติ คือ เห็นความดีของสิ่งต่างๆ

[47:27] ความเจ็บป่วยทำให้มีอินทรีย์แก่กล้าได้

[48:16] ธรรม 5 ประการ | คือ มีปกติเห็นความไม่งามในกาย มีปกติสำคัญว่าปฏิกูลในอาหาร มีปกติสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง มีปกติเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง และตั้งไว้ดีแล้วซึ่งมรณสัญญาในภายใน

[53:52] สรุป


อ่าน “เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒

อ่าน “คิลานสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

ชม “การเจ็บไข้ ป่วย อาพาธ – ตอนที่ ๑ การพยาบาลดูแลคนไข้” เผยแพร่ทาง YouTube channel เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ฟัง “กว่าจะเป็นทองคำ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563