ขุดเพชรในพระไตรปิฎก ตอนที่ 5 ในซีซั่นที่ 4 นี้ เรื่องของหมวดว่าด้วยบริษัท กล่าวถึงลักษณะของพุทธบริษัทในแบบต่างๆ แยกออกเป็นประเด็นย่อย 10 ประเด็น ได้แก่

(43) บริษัทตื้น และบริษัทลึก

ลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติตามได้แบบผิวเผิน หรือผู้ที่ปฏิบัติตามได้ลึกซึ้ง

(44) บริษัทที่แตกแยก และที่สามัคคี

ลักษณะกลุ่มนักปฏิบัติที่แตกแยกกัน และที่สามัคคีกัน

(45) บริษัทที่ไม่มีหัวหน้ายอดเยี่ยม และที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยม

ลักษณะกลุ่มนักปฏิบัติที่ได้หัวหน้าไม่น่าเอาเป็นตัวอย่าง และที่มีหัวหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ไปในทางเจริญ

(46) บริษัทที่ไม่เป็นอริยะ และที่เป็นอริยะ

ลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ไม่ได้ผล และที่ได้รับผล

(47) บริษัทหยากเยื่อ และใสสะอาด

ลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ไม่มีความโปร่งใส และกลุ่มที่มีความโปร่งใส

(48) บริษัทที่ดื้อด้าน และที่ไม่ดื้อด้าน

ลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่บอกแนะนำไม่ได้ และบอกแนะนำได้

(49) บริษัทที่หนักในอามิส และที่หนักในสัทธรรม

ลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่หลงลาภสักการะ และกลุ่มที่เอาธรรมะเป็นที่ตั้ง

(50) บริษัทที่ไม่เรียบร้อย และที่เรียบร้อย

ลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ไม่ดำเนินตามพระวินัย และกลุ่มที่ดำเนินตามพระวินัย

(51) บริษัทที่ไม่เป็นธรรม และที่เป็นธรรม

ลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ไม่มีธรรมะ และกลุ่มที่มีธรรมะ

(52) บริษัทที่เป็นอธัมมวาที และธัมมวาที

ลักษณะของกลุ่มนักปฏิบัติที่ว่าร้ายกัน และกลุ่มที่ไม่ว่าร้ายกัน

Time index

[01:47] เกริ่น

[04:47] (43) บริษัทตื้น และบริษัทลึก

[07:20] (44) บริษัทที่แตกแยก และที่สามัคคี

[15:15] (45) บริษัทที่ไม่มีหัวหน้ายอดเยี่ยม และที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยม

[22:23] (46) บริษัทที่ไม่เป็นอริยะ และที่เป็นอริยะ

[28:20] (47) บริษัทหยากเยื่อ และใสสะอาด

[35:15] (48) บริษัทที่ดื้อด้าน และที่ไม่ดื้อด้าน

[43:34] (49) บริษัทที่หนักในอามิส และที่หนักในสัทธรรม

[50:12] (50) บริษัทที่ไม่เรียบร้อย และที่เรียบร้อย

[52:02] (51) บริษัทที่ไม่เป็นธรรม และที่เป็นธรรม

[52:21] (52) บริษัทที่เป็นอธัมมวาที และธัมมวาที


อ่าน "๕. ปริสวรรค หมวดว่าด้วยบริษัท" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต