สัปดาห์นี้ได้นำเสนอเรื่องราวของการใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแยบคาย ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน 2 วาระด้วยกัน คือ เมื่อครั้งที่พระอานนท์ใช้ปัญญาช่วยพระเจ้าโกศลหาดวงแก้วจุฬามณีที่หายไป โดยใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมเพื่อมิให้มีทำร้ายคน ที่เรียกว่า บิณฑทาน จากเหตุการณ์ดังกล่าวพระพุทธเจ้าจึงได้นำเรื่องมหาสารชาดกมาเล่าให้ภิกษุฟัง ซึ่งในครั้งนั้นพระโพธิ์สัตว์เกิดเป็นบัณฑิตได้ใช้ปัญญาช่วยพระเจ้าพรหมทัตหาสร้อยไข่มุกที่ถูกนางลิงขโมยไป เช่นกัน 

นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องกิเลสที่เปรียบดั่งเครื่องจองจำให้ผู้ที่ลุ่มหลงตกอยู่ในวัฏสงสาร ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนภิกษุ 500 รูป ให้หลุดพ้นจากเครื่องจองจำคือกิเลสได้อย่างไร สามารถค้นหาคำตอบกันได้ที่นี่

Time index

[00:37] เริ่มรายการแนะนำช่วงนิทานพรรณนา

[02:48] อรรถกถา เรื่อง พันธนาการ

[18:31] มหาสารชาดก

[43:40] ธรรมบทแปล เรื่อง เรือนจำ ภาคที่ 8 เรื่องที่ 243 และพันธนาคารชาดก

[59:11] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุ 500 รูป ภาคที่ 8 เรื่องที่ 259


อ่าน “มหาสารชาดก ว่าด้วย ต้องการคนที่เหมาะกับเหตุการณ์” อรรถกถา
อ่าน “เรื่อง เรือนจำ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ 24
อ่าน “พันธนาคารชาดก” อรรถกถา
อ่าน “เรื่อง ภิกษุประมาณ 500 รูป” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ 25
ฟัง "ธรรมะเพื่อบรรลุธรรม" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563