เวลาที่เราอยู่สบายๆแล้วจิตใจเรามันดันคดไม่ตรงในความที่ว่าใช้เงินเกินมือไม่มีวินัยต่างๆทีนี้พออยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากต้องมีnew Normalคุณจึงมีการทำbudgetมีการทำงบประมาณคิดให้รอบคอบมีการทำโยนิโสมนสิการกุศลธรรมเกิดการอยู่ลำบากมันดีนะ

ไม่เห็นแก่ความสบายหรือความลำบากแต่เห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้นดีไม่ดีไม่ใช่ว่าสุขมากหรือสุขน้อยแต่ดูที่กุศลธรรม สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสม ไม่ต้องยุ่งกับนั่นนี่โน่นแต่เป็นโอกาสว่างที่จะทำช่องทาง ทางคือมรรค ให้มีองค์ประกอบเต็มขึ้นมา 8 อย่าง

ส่วนเรื่องการให้ทานการสงเคราะห์ เช่นตู้ปันสุขพอคิดถึงจุดที่ว่าทำไมเขามาเวียนเทียนไปนั้นเราอย่าทำให้บุญเรามันเศร้าหมองจึงต้องรักษาจิตของเราให้ดีระลึกถึงส่วนที่ดีพอจิตเศร้าหมองความตระหนี่เข้าแทรกแล้วใครเสียประโยชน์ตัวเรานั่นแหละมันจิตของใครมันจิตของเราทำไมคนอื่นเขาถึงมามีอิทธิพลต่อจิตของคุณจะทำยังไงให้ปราศจากการกระทำของคนอื่นได้คุณต้องตั้งสติเอาไว้

“ให้”เราไม่ได้จะกลัวเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามาเอาไปนี่แหละมันดีแล้วเพราะเราไม่ได้กลัวเสียเรากลัวที่เราจะไม่ได้ให้

การปรับตัวที่ผ่านมาเราทำได้ดีมีวินัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทุกคนให้ความร่วมมือให้รักษาสิ่งนี้ได้ดีลดสิ่งที่เป็นอบายมุขทำสิ่งที่เป็นกุศลมากขึ้นจะเป็นโอกาสเป็นช่องให้เราทำมรรค8ของเราให้มีความสมบูรณ์แล้วเราจะอยู่อย่างผาสุกได้แน่นอน

Time Index

[00:56] หลักธรรมในการปรับตัว (New Normal)

[03:29] มีความมั่นใจคือศรัทธา | วิถีชีวิตใหม่ทำให้ผาสุกได้

[04:40] การอยู่ลำบาก บางทีดีกว่า

[09:01] ต้องหาความสุขอื่นทดแทน เริ่มด้วยการฝึกสติ / สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

[12:38] คนแก่อยู่เฝ้าบ้านมีความเหงาเปล่าเปลี่ยว | โอกาสว่าง ในการทำทางคือมรรค ให้มีองค์ประกอบเต็ม 8 อย่าง

[18:08] เรื่องวินัยให้พอดี ไม่มากเกินไปไม่หย่อนเกินไป มีสติเป็นตัวกำกับ

[22:31] อยู่บ้านกับผู้สูงอายุมีเรื่องจุกจิก | ต้องเปลี่ยนมุมมองกันทั้ง 2 ฝ่าย ต้องมีที่อยู่ของจิต ผู้สูงอายุเป็นปาหุเนยบุคคล

[27:44] บุญคุณตอบแทนได้ยาก | สิ่งที่พอจะตอบแทนได้เสมอกันให้มี 4 อย่าง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา

[29:53] การทำทักษิณาทาน | ทำบุญอุทิศให้หรือทำบุญแทน พ่อแม่ ได้บุญบางส่วน

[32:53] ตู้ปันสุข | การให้ทานเป็นสิ่งที่ควรทำ

[39:36] ผลทาน 3 ระดับ ก่อน ระหว่าง หลัง

[42:24] การทำทานให้ได้บุญมากหรือน้อย  | ตัวแปรของผู้ให้และผู้รับ

[48:20] อย่าให้จิตเศร้าหมอง เมื่อเห็นคนอื่นทำไม่ดี

[50:06] ทำไมคนมักจึงคิดว่าสิ่งที่ตนคิดถูกต้องเสมอ

[50:37] เพราะไม่ทำในใจโดยแยบคาย คืออโยนิโสมนสิการ

[51:46] คนที่เตือนแล้วเราฟังคือกัลยาณมิตร | มีหลายระดับ

[56:05] สรุป