มหาปรินิพพานสูตร ได้มาถึงตอนจบ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับสีหไสยาเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่สุภัททปริพาชกเทียบได้ว่าเป็นสักขิสาวก ทรงกล่าวปัจฉิมวาจา แล้วจึงทรงปรินิพพาน อาการการปรินิพพานการบูชาพุทธสรีระ การถวายพระเพลิง และการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

Time index

[02:09] ทรงแสดงมหาสุทัสสนสูตร

[06:05] เรื่องสุภัททปริพาชก

[15:51] พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต

[29:57] บูชาพระพุทธสรีระ

[37:44] เรื่องพระมหากัสสปเถระ

[41:13] การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

[45:55] แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า


อ่าน "มหาปรินิพพานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 1)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 2)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 3)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 4)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563