สัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมั่นชอบในความหมายจากพุทธพจน์ที่ยกมาพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงสมาธิในฌาณ1ถึง4และหมายรวมเอาวิปัสสนาไปด้วยและด้วยองค์ประกอบที่เป็นสัมมาจะละกิเลสได้

สมาธิเป็นเรื่องของจิตคือสภาวะจิตที่มีการรวมเข้าเป็นอารมณ์อันเดียวที่สามารถทำได้ในทุกอิริยาบถแต่มักจะมีการเข้าใจผิดในการทำสมาธิยึดติดในเรื่องรูปแบบที่ต้องนั่งนิ่งๆต้องสงบเหมือนทะเลไม่มีคลื่นไม่มีความคิดนึกจึงต้องมาศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกก่อนให้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะถ้าเข้าใจไม่ถูกจะมีความกังวลเป็นอุปสรรคอย่างอื่นๆในสมาธิได้เพราะสมาธิเป็นความสงบระงับจะไม่ได้ด้วยการ ข่มขี่บังคับ การห้ามการปรุงแต่งอยู่ที่เราสร้างเหตุปัจจัยด้วยศีลสติและความเพียรและสัมมาสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากๆหลายๆอย่างรวมกันเข้าอยู่ในนี้เป็นทักษะที่เราจะฝึกทำได้ปฏิบัติได้เพราะสมาธิทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้คือญาณคือวิชชาเกิดความพ้นคือวิมุตติที่ฝึกทำให้ดีจะทำให้สมาธิของเราดีขึ้นเจริญขึ้นแน่นอน

Time Index

[00:33]เริ่มปฏิบัติอานาปานสติและเจริญเมตตาภาวนา

[08:07]สัมมาสมาธิ-เกริ่น

[09:25]ความหมายและบริบทของสัมมาสมาธิ

[12:15]ความหมายสมถ/วิปัสสนา |สมาบัติและฌาณ

[14:26]การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือไม่ก็ได้ |เรื่องที่มักเข้าใจผิดในการทำสมาธิ|ถ้ามีความคิด=ไม่เป็นสมาธิ

[20:39]สมาธิทำให้เกิดความสุขมีหลายระดับมีหลายแบบลึกซึ้งลงไปไม่เท่ากัน |ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ว่าการมีความคิดในขณะนั่งสมาธิหลับตาแปลว่าทำสมาธิไม่ได้เลย

[22:39]องค์ประกอบของสมาธิใน“มหาจัตตารีสกสูตร” |องค์ประกอบ7องค์ของมรรครวมกันแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่ง(ต้องให้เข้ากัน) |ศีลถ้าไม่มีศีลจะมีความร้อนใจเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมาย

[27:51]วิตกวิจารปีติสุข.อันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ |วิตกวิจารที่เป็นธรรมิวิจยะพุทธานุสสติฯลฯคิดแล้วใคร่ครวญแล้วมีความสบายใจ | ปีติ มีหลายระดับ

[36:09] โทษขององค์ขั้นก่อนๆเห็นแล้ว จะลึกล้ำลงไปได้|ต้องทำให้มั่นคงขึ้นเป็นลำดับเหมือนแม่โคปีนภูเขา

[39:33] ความเป็นเสี้ยนหนาม | แว่นขยายรวมแสง

[43:34]ใช้สติเป็นตัวฝึกให้สมาธิลึกซึ้งขึ้น|อุปสรรค:สิ่งที่เมื่อประกอบกันแล้วจะไม่เป็นสมาธิ | ไม่เหมือนกับเสี้ยนหนาม

[47:24]นิวรณ์5เป็นอุปสรรคจะต้องไม่มีเลยไม่ว่าสมาธิขั้นใด

[50:25]อุปสรรค11ประการ|สมาธิเป็นความสงบระงับการที่จะทำให้ได้อยู่ที่การสร้างเหตุ

[52:00]อานิสงส์ ของ สัมมาสมาธิ

[54:23] ทำให้เกิดวิชชาญาณวิมุตติ


อ่าน “มหาจัตตารีสกสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ (ฉบับมหาจุฬา)มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง “มหาจัตตารีสกสูตรและสูตรอื่นๆ” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ฟัง “สัมมาสมาธิ” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561