ในขณะที่ร่างกายของเราจะไปสู่ความตาย จิตใจของเราสามารถที่จะดำเนินไปสู่ความไม่ตายได้ เป็นอมตะได้

ร่างกายของเรานี้อย่างไงมันก็ตายแน่ มันดับแน่ เหมือนหม้อที่มันมีแล้วอยางไงมันก็แตกแน่ มีความเกิดมาแล้วอย่างไงมันก็ตายแน่ล่ะ แต่จิตใจของเราถ้าไปตามทาง เริ่มจากสติตั้งเอาไว้ ไม่เผลอเพลินไปตามผัสสะต่าง ๆ ตั้งระลึกเอาไว้ รักษาเอาไว้ มันจะเข้าสู่ความไม่ตายได้ เป็นอมตะได้เพราะมันจะแยกกันจากเจ้าสิ่งต่าง ๆ ที่มาทาหูทางตาทางเสียงทางภาพทางใจ พอแยกออกจากกันแล้วคือวิมุต คือการพ้นจากกัน มีวิชชาคือความรู้เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ไม่ได้ไปก้าวลง ไม่ได้ไปเกลือกกลั้ว มันไม่ได้ไปเนื่องกันกับสิ่งอื่น ๆ อีก พอไม่ได้เนื่อง ไม่ได้เกลือกกลั้ว ไม่ได้เข้าไปหากันแล้ว มันแยกกันไปเนี่ย มันเป็นอมตะได้ มันถึงความไม่ตายได้

เหตุแห่งความตายมีมาก ให้เอาจุดนี้มาใคร่ครวญดูแล้วเราจะอยู่เหนือจากความตายนี้ได้ อยู่เหนือจากความเกิดได้ อยู่เหนือจากการที่ไปตามสิ่งต่าง ๆ ได้ พออยู่เหนือจากกัน นั่นคือ โลกุตระ เข้าสู่ความเย็นคือนิพพาน คือที่ที่จะไม่ตาย พ้นจากความตาย อยู่ไม่ไกล อยู่ในจิตใจเรานี่เอง อยู่ทางที่มีมรรค8 เดินตามทางนี้ไป เราจะไปสู่ความไม่ตายได้

มรณสติไม่ใช่ว่าคิดถึงเรื่องตาย แต่คิดให้มาอยู่ในทางที่จะไปสู่ความไม่ตาย ช่องทางนี้ยังมีอยู่

Time index

[00:41]เจริญมรณสติ ระลึกถึงความตายว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมาก เริ่มที่นี่เดี๋ยวนี้ เริ่มต้นที่ลมหายใจ "อานาปานสติ"

[07:18] ยาม=สติ ป้อม=ลมหายใจ ตั้งสติอยู่ ก็ยังรับรู้ได้ แต่ไม่ตามไปเหมือนสัตว์ที่ถูกผูกไว้

[10:34] อย่าเพลิน ถ้าเพลินคือตกอยู่ในอำนาจ สร้างอกุศลธรรมได้

[18:04] เลือกทางที่ดำเนิน จะเผลอไปจนตกไกลหรือมีสติไม่เผลอไม่ตายฟรี

[20:39] ธรรมชาติของจิต คิดไปทางไหน จิตไปทางนั้น รู้ธรรมชาติของจิตนำมาใช้ประโยชน์

[23:16] ภพปกปิดไว้ เหมือนม่านกั้นไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มี ดั่งคนตาบอดแต่กำเนิด มีตามีศรัทธาจึงจะเห็น

[26:21] พิจารณากาย มีการตายอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก

[34:25]คนมีความตายเป็นเบื้องหน้าแตกทำลายดุจหม้อของช่างปั้น

[37:55] กายไปสู่ความตาย แต่จิตใจให้ไปสู่ความไม่ตาย

[40:15] สร้างเหตุปัจจัยไปสู่ความไม่ตาย

[46:31] ช่องทางมีอยู่ หาให้เจอ เหมือนนกหาฝั่ง เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่

[50:05] สักขิสาวก 3 แบบ

[52:54] เดินตามมรรค 8 จะไปสู่ความไม่ตาย


อ่าน "มรณัสสติสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน "มหาปรินิพพานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมาก มรณสติ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

ฟัง "ตายเรื่องเล็กไม่ตายเรื่องใหญ่" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557