เวลาที่เราอยากได้อะไรมากๆแล้วเราทำลงไปเนี่ย เราพลาดได้เพราะนั่นเป็นกับดักเป็นเหยื่อล่อของตัณหาความอยากและความกลัวคือตัณหาและอวิชชาทำให้รีบด่วนทำโดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจชัดเจนหรือกล้า ๆ กลัว ๆจนไม่ทำอะไร ดักดานอยู่ที่เดิมชีวิตไม่ก้าวหน้าหรืออาจจะก้าวหน้าแต่ไม่เป็นสุข ถ้าอะไรที่เป็นสุดโต่ง 2 ทางมันต้องมีตรงกลางทางที่จะรอดไปได้ต้องเป็นทางสายกลาง

ทางที่จะไปต้องเป็นฉันทะคือความพอใจ ฉันทะจะทำให้เกิดความเพียร และด้วยอิทธิบาททั้ง4 สี่ ประกอบกับธรรมเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายชีวิตการงาน และสมาธิที่เพ่งเอาไว้ให้ดีมันจะสมดุลกันจะงัดกันให้ทรงกันให้ตั้งไปได้ในทางสายกลาง และด้วยศรัทธาด้วยปัญญาการงานก็สำเร็จได้

เมื่อไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นมันจะอิ่มจะพอแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรไม่พัฒนาไม่ใช่ แต่ไม่พอไม่อิ่มไม่พอในที่นี้เพราะคุณมีการพัฒนามีปัญญาเห็นลู่ทางที่จะไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไปอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ใหญ่โตแต่ก็มีความสุขในการงานกลับมาบ้านก็มีความสุขมีความสันโดษอยู่ในภายในพอใจในสิ่งที่ตนมีได้มายังไงก็มีความพอใจมีความสบายใจในจุดนั้นจะสามารถทำให้เราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยธรรมะ

Time Index

[02:28] ประเด็นเรื่องการงานกับดักของความอยาก | ถ้าทำด้วยความอยาก พลาดเลย

[05:09] ลักษณะของกับดัก  | เหยื่อเบ็ด ถูกทิ่มแล้วยังไม่รู้ตัว เพราะมันชา

[09:49] ปรากฏการณ์พยับแดด | เปรียบไว้กับขันธ์ 5 การไล่ตามความสำเร็จ แสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สุขทุกข์มีอยู่ ไม่ได้มากขี้นไม่ได้ลดลง แค่เปลี่ยนรูปแบบ

[19:07] เป็นกับดัก | ถูกทิ่มแทง ลึก ๆ ไม่อิ่มไม่พอ

[20:17] อยากและกลัว คือ ตัณหาและอวิชชา | สุดโต่งติด 2 ด้าน

[26:18] ทางออกไปตรงกลาง

[28:57] เจริญอิทธิบาท 4 | ประกอบด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งและสมาธิ มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นปธานกิจ

[39:34] ทำงานใหญ่/ยาก | ด้วยอิทธิบาท 4

[42:22] ศรัทธา/มั่นใจ | ไม่ใช่มานะ คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดี

[47:12] เปรียบเทียบตัณหากับฉันทะ (อิทธิบาท 4)

[50:31] เจริญอิทธิบาท 4 | มีความสุขได้ตลอด เมื่อไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่เข้มงวดเกินไป ไม่สงบในภายใน ไม่ส่ายไปในภายนอก

[53:22] ทิศทั้ง 6 | เจ้านาย/ลูกน้อง

[54:45] ความเพียรทางโลกทำได้ยาก | ทำสิ่งที่ทำได้ยาก อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก แต่ด้วยจิตใจที่ตั้งเอาไว้อย่างดี ภายในยังมีความผาสุกอยู่ได้ จุดหมายจะไม่ได้วนกลับมาที่เดิม ไม่ตัน


ฟัง “ละกามด้วยปัญญาออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฟัง “ทิศทั้งหก” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562