สัปดาห์นี้ยังคงนำเสนอเรื่องของกามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว 2 เรื่องด้วยกัน คือ มันธาตุราชชาดก เป็นเรื่องเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามันธาตุราช มีฤทธิ์ บริวาร และมีอายุยืนนาน เพรียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบของจักรพรรดิ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองมหาทวีปทั้ง 4 ครองราชสมบัติในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา แต่ก็ยังพ่ายแพ้แก่กามตัณหาเนื่องจากไม่รู้จักพอ เหตุแห่งการพ่ายแพ้นี้เองจึงทรงรู้โทษ และวิธีละออกจากกาม หันมาสั่งสมบารมีเพื่อบรรลุธรรมใต้ต้นโพธิ์ และกามชาดก พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นมาณพบัณฑิต ซึ่งได้แนะนำให้พระราชาละออกจากกามตัณหาด้วยปัญญา สามารถรับฟังเรื่องราวกันได้ที่นี่

Time index

[00:36] ความเป็นมาของชาดก และช่วงนิทานพรรณนา

[03:51] มันธาตุราชชาดก

[26:13] วิบัติ ตกสวรรค์ เพราะอาฆาต 

[30:38] กามชาดก

[47:24] ถูกกามกิเลสเข้าครอบงำ

[52:54] หมอรักษาด้วยธรรม

[57:02] อิ่มด้วยปัญญา


อ่าน “มันธาตุราชชาดก ว่าด้วย กามมีความสุขน้อยมีทุกข์มาก” อรรถกถา
อ่าน “ามชาดก ว่าด้วย กามและโทษของกาม” อรรถกถา