มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ 4 จะกล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยภัตตาหารมื้อสุดท้าย ของนายจุนทะ แล้วเสด็จต่อไปยังสวนป่าสาละ เมืองกุสินารา ทรงประทับสีหไสยาเป็นครั้งสุดท้าย ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พระอานนท์เป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องพระอานนท์ และการพบสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า

Time index

[02:12] เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร

[10:42] เรื่องปุกกุสะ มัลลบุตร

[28:27] การประทับสีหไสยาครั้งสุดท้าย

[43:41] ความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์

[49:19] ทรงแสดงมหาสุทัสสนสูตร

[54:08] เรื่องสุภัททปริพาชก


อ่าน "มหาปรินิพพานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 1)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 2)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 3)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563