จิตสุดท้ายตอนก่อนที่จะตายนี่สำคัญถ้าเผื่อเราไม่ได้ฝึกนิสัยในการที่จะคิดถึงเรื่องดี ๆได้มาก่อนแล้วความน่าจะเป็น(Probability)ที่คุณจะคิดถึงเรื่องที่มันดี ๆหรืออะไรที่เราฝึกฝนทำมาเนี่ยมันจะมีความน่าจะเป็นของมันอยู่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าตั้งจิตระลึกถึงความดีของเราได้ไหม ที่ถ้าเราสะสมความดีไว้มาก สามารถที่จะตั้งสติระลึกได้มากหรือน้อย ก็ตรงสตินี่แหละสำคัญ

ถ้าเราไม่ประมาทเตรียมตัวที่จะตายคุณทำความดีไว้เลยทำให้การจะตายของเรานั้นไม่สูญเปล่าพอตายไม่สูญเปล่าชีวิตความเป็นอยู่ของเรามีค่าด้วยความดีที่เราทำตลอดด้วยความดีที่เรามีความตายนั้นดี

และประเด็นคือทำอย่างไร เราถึงจะอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์จะอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์พวกนี้ได้คุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดหนทางหรือปฏิปทาที่จะทำให้เราอยู่เหนือความสุขอยู่เหนือความทุกข์นั้นคือทางอันประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่าง

Time Index

[01:00] คนที่รักษาหายจากโควิด | สังคมไม่ยอมรับ มองว่าเป็นตัวเชื้อโรค

[05:09] คนหายป่วย | ยินดีที่รอดมาได้ ยิ่งต้องรักษาความดี ยิ่งต้องเตรียมพร้อม ไม่ประมาทคือต้องมีสติ

[13:13] สังคม | กลัว เคลือบแคลง ไม่ลงใจ คือ “วิจิกิจฉา” แก้ด้วย “ปัญญา” คือความเห็นที่ถูกต้อง “สัมมาทิฏฐิ”

[17:37] วิธีดูคนดี/ไม่ดี ด้วยนิมิตคือเครื่องหมาย | การกระทำทางกาย วาจาและใจ

[22:18] เรื่องจิตท้ายสุด | ก่อนตายทำดีพอไหม

[26:59] เปรียบเหมือนการโยนกิ่งไม้ให้ตก | มีความไม่แน่นอน แต่สิ่งที่แน่นอน คือโสดาบัน

[39:07] ก่อนตายควรกำหนดจิตอย่างไร

[40:25] ความตายที่มีค่า/ไม่มีค่า ด้วยสติ

[43:12] กายเป็นกรรมเก่า การสิ้นกรรม

[45:51] ไม่ใช่ทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าทั้งหมด

[48:33] อยู่เหนือสุข เหนือทุกข์

[53:44] ป่วยแล้วฟังธรรม แต่ปล่อยวางไม่ได้

[54:35] สมัยที่ทำความเพียรได้ยาก | ต้องอดทน

[55:49] อินทรีย์แก่กล้าได้ | เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออายุที่มากขึ้น อินทรีย์คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา