“ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ 

สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก”…

… “พราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแต่กายทุจริต ไม่ทำกายสุจริต ทำแต่ 

วจีทุจริต ไม่ทำวจีสุจริต ทำแต่มโนทุจริต ไม่ทำมโนสุจริต สัตว์บางพวกในโลกนี้ 

หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะทำ และเพราะไม่ทำ 

อย่างนี้แล…"

“ข้าแต่ท่านพระโคดม อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย 

ให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์” …

…ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแต่กายสุจริต ไม่ทำกายทุจริต ทำแต่วจีสุจริต 

ไม่ทำวจีทุจริต ทำแต่มโนสุจริต ไม่ทำมโนทุจริต สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตาย 

แล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะทำและเพราะไม่ทำอย่างนี้แล…” 

"เหตุให้เกิดในทุคติ และสุคติ "  

หมวดที่เป็นธรรมะ ๒ ข้อ เราเรียกว่า "ทุกนิบาต"

คราวที่แล้วเราพูดถึง ๑. กัมมกรณวรรค คือ วรรคที่ว่าด้วย เรื่องของ "โทษ" 

คราวนี้เราพูดถึง ๒. อธิกรณวรรค คือ วรรคที่ว่าด้วย เรื่องของ "อธิกรณ์"

คราวหน้าเราจะพูดถึง ๓. พาลวรรค วรรคที่ว่าด้วย เรื่องของ "คนพาล" 

 

 

Time index

[02:33] เริ่ม เกริ่น

[04:44] 11- พละ 2 ละอกุศล

[10:05] 12- พละ 2 โพชฌงค์

[11:33] 13- พละ 2 ฌาน 4    

[12:19] 14- ธรรมเทศนาของตถาคต 2 แบบ

[16:22] 15- อธิกรณ์

[28:50] 16- ปัจจัยให้ไป สุคติ/ทุคติ

[31:20] 17- ถามเหมือน 16 โดยชานุโสณิ

[39:07] 19- ละอกุศล/บำเพ็ญกุศล

[46:06] 20-21 เสื่อม/ตั้งมั่น พระสัทธรรม

[49:07] สรุป