กามเปรียบดั่งยาพิษ แม้แต่พระโพธิ์สัตว์ก็ยังเคยหลงกลพลาดท่าเสียทีจนถูกจับตัวได้มาแล้วเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนกยูงทอง โดยในสัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องของกาม ที่พระพุทธองค์ได้นำมาตรัสสอนภิกษุที่มีความกระสันอยากจะสึก ถึง 4 เรื่องด้วยกัน คือ โมรชาดก มหาโมรชาดก คุมพิยชาดก และภิกษุผู้ไม่ยินดี จะทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันกลกามและไม่หลงกล สามารถค้นหาคำตอบกันได้ที่นี่

Time index

[00:33] เกริ่นนำช่วงนิทานพรรณนา

[02:36] นกยูงทอง

[07:13] คาถานกยูงทอง

[23:44] ถูกจับได้เพราะคาถาเสื่อม 

[36:40] ประชุมชาดก โทษของกาม

[39:19] คุมพิยชาดก 

[46:55] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุผู้ไม่ยินดี ภาคที่ 6 เรื่องที่ 152


อ่าน “มหาโมรชาดก”อรรถกถา
อ่าน “โมรชาดก” อรรถกถา
อ่าน “คุมพิยชาดก” อรรถกถา
อ่าน “เรื่อง ภิกษุผู้ไม่ยินดี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ 14