มหาปรินิพพานสูตร ตอนที่ 3 ดำเนินมาถึงตอนที่หลังจากพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารแล้ว ท่านพระอานนท์ก็มาทูลขออาราธนาให้ดำรงพระชนมชีพต่อแต่ก็ไม่ทัน ทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาท 4 ประการ ได้เสด็จออกจากกรุงเวสาลี ไปยังเมืองต่าง ๆ ตามลำดับ จนถึงโภคนคร ก็ทรงแสดงมหาปเทส 4 ประการ

Time index

[02:46] บริษัท 8 จำพวก

[13:31] วิโมกข์ 8 ประการ

[15:26] ทรงเล่าเรื่องมาร

[21:28] พระอานนท์กราบทูลอาราธนา

[24:30] ทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาท 4 ประการ

[37:52] การทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอย่างช้างมอง

[42:23] มหาปเทส 4 ประการ


อ่าน "มหาปรินิพพานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 1)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 2)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563