“ในที่นี้เราจึงต้องตั้งสติให้มีกำลังพอสมควร ให้ถึงจุดที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ สมาธิคือจุดที่ให้มรรคทั้งหมด 7 อย่างเข้ากันรวมกันในจิตที่เป็นหนึ่งของเรา จิตที่เป็นหนึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิที่มีบริขารของมรรคอีก7อย่าง ตรงนี้เป็นทางที่จะให้เปิดโล่ง เป็นช่องที่จะให้เราดำเนินไปได้ พระพุทธเจ้าของเราก็ดำเนินมาตามทางนี้”

กว่าจะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่เรื่องง่าย ศีลสมาธิปัญญาต้องบริบูรณ์ พระโพธิสัตว์เห็นอะไรในเทวฑูตจนต้องการค้นหาคำตอบตัดสินใจออกบวชทดลองฝึกสมาธิทดลองทำทุกรกิริยาล้วนไม่ใช่คำตอบ เพราะยังคงก่อภพ ยังมีความยึดถืออยู่ สุดท้ายทรงค้นพบทางสายกลาง ค้นพบอริยมรรคมีองค์แปด พบความจริงอันประเสริฐอริยสัจสี่ ทรงทำความเข้าใจในขันธ์ 5 ตัดตัณหา ทำลายอวิชชาได้

หนทางแห่งการตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์ทรงค้นหาไว้ให้แล้ว ดังนั้นเวลาเราเจอทางตันให้แน่ใจว่าชีวิตนี้มีทางออกเสมอ มาตามทางนี้ “อริยมรรคมีองค์ 8” ให้มีศรัทธา ให้มีความเพียร

Time index

[3:26] เจริญพุทธานุสสติในข้อที่มีการตรัสรู้

[8:22] นิวรณ์ทำให้เคลือบแคลงอย่าให้วิจิกิจฉาเกาะ

[12:33] ธรรมะเข้ากัน ไม่ขัดกัน ให้มั่นใจ

[19:06] แยกแยะสิ่งที่ไม่เข้ากันออกจากกันด้วยสติ ทำให้ถึงผลแล้วจิตจะแยกได้

[24:08] สัมมาสมาธิ จะทำให้หนทางเปิด

[28:03] เทวฑูต ฑูตที่ชี้ให้เห็นทางออก

[31:36] ขึ้นชื่อว่าความสุขหรือความทุกข์

[33:12] ตัดสินใจทำความเพียรทางจิต ฝึกกับสองดาบส สมาธิยังก่อภพ

[38:46] อุปมาไม้ 3 อย่าง ลองทำทุกรกิริยา บีบกายบังคับใจ เป็นทางตัน

[47:51] อุปมาดั่งพิณ ผ่าทางตันด้วยทางสายกลาง สมาธิที่แวดล้อมด้วยมรรคทั้ง7

[55:48] พิจารณาด้วยปัญญาความมืดถูกทำลาย

[57:08]พบหนทางและความจริงอันประเสริฐ

[57:40] ชีวิตมีทางออกเสมอด้วย “มรรค8”


ฟัง "คำพุทธ : เรื่องของการตรัสรู้" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "อธิบายพระสูตร เรื่องของการตรัสรู้" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "คำพุทธเรื่องของการทำทุกรกิริยา" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559