หวังว่าจะได้รับโอกาสจากสังคมหวังว่าจะได้รับความรักจากคนอื่นต้องเริ่มด้วยรักตัวเองต้องเริ่มด้วยให้โอกาสตัวเองความหวังจริง ๆนั้นหมายถึงกำลังใจต้นทุนคนเรามันไม่เท่ากันประเด็นสำคัญอยู่ที่การพัฒนา

กำลังใจจะเกิดขึ้นจากในภายในได้นั่นคือความหวังคือความตั้งใจกำลังใจที่จะเกิดได้นั่นคือความกล้าความกล้าในการที่จะตัดสินใจทำไมเขาถึงใช้คำว่า “ตัด”ทำไมเขาถึงใช้คำว่า “ใจ”เพราะในใจเราต้องตัดต้องละสิ่งที่ไม่ดีคุณจะตัดเชือกเก่า ๆตัดความอาฆาตเก่า ๆตัดเรื่องที่ไม่ดีเก่า ๆต้องตัดใจตรงนี้ให้ได้ตัดออกนี่คือตัดสินใจ

พอมีความหวังมีกำลังใจนั่นคือความกล้าความกล้านี่แหละทำให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ทำให้เราไม่ขี้เกียจได้ ให้มีความอดทนให้ไม่โทษคนอื่นแต่รับผิดชอบตนเองรับผิดชอบตนเองมันก็เกิดการพัฒนาตนเองพอเราพัฒนาขึ้น ๆชีวิตเรามันดีขึ้นได้

จริง ๆแล้วความดีมันเกิดเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องว่าจะเอาพรุ่งนี้ชั้นถึงว่าจะดีได้ดีได้เดี๋ยวนี้ วันนี้วินาทีนี้ด้วยการที่ตั้งจิตของเราให้มันถูกต้องด้วยเริ่มจากการที่เราตัดสินใจตรงนี้ให้มีความหวังความหวังตรงนี้แหละคือกำลังใจจริงๆ

Time Index

[03:02] ประเด็นเรื่องนักโทษ | พ้นโทษ ตนเองและสังคม ทำอย่างไร

[05:59] ความยุติธรรมที่ไม่อาจยุติ ถ้ามีการเปรียบเทียบ

[09:26] คน | มามืดมาสว่าง ต้นทุนไม่เท่ากัน

[10:51] ความเพียร | แรงที่ใส่ไป ต้องไม่เท่ากัน

[12:30] การยอมรับจากสังคม | หวังการยอมรับจากคนอื่น ต้องยอมรับตนเองก่อน

[17:24] พัฒนาตน คือรับผิดชอบตนเอง

[20:13] ไม่รักตนเอง ไม่ให้โอกาสตนเอง ไม่ให้อภัยตนเอง ขี้เกียจ ไม่อดทน

[27:33] รักตน ให้โอกาสตน คือให้อภัยตน

[28:11] เมตตา/กรุณาในตน | เริ่มจากลมหายใจ

[32:29] อดทน ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกมาก ขยัน

[39:32] ความหวังคือกำลังใจ | อยู่ในใจ กล้า "ตัดสินใจ" ทำความดี

[43:14] จากภายใน ค่อยออกมาภายนอก

[45:58] คุกคือสังสารวัฏ | ทุกคนถูกขัง ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจ วนกันอยู่ในนี้ จะพ้นได้ ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเปิดไว้แล้ว ทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ มั่นใจ กำลังใจ ตัดสินใจ ปลงศรัทธาลงไปเถิด