“เราทำแต่กายสุจริต ไม่ได้ทำกายทุจริต 

ทำแต่วจีสุจริต ไม่ได้ทำวจีทุจริต

ทำแต่มโนสุจริต ไม่ได้ทำมโนทุจริต” 

 

ภิกษุทั้งหลาย "ธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน ๒ ประการนี้แล"

- อตปนียสูตร 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต คือ หมวดที่เป็นธรรมะ ๒ ข้อ [๓. ตติยปัณณาสก์] 

๑. กัมมกรณวรรค  

ในพระสูตรที่เราพูดถึงวันนี้ ๑๐ พระสูตร ได้แก่…

๑)"วัชชสูตร" : ที่พูดถึงว่า "ผลของกรรมชั่วที่ให้ผลในทิฏฐธรรม(ปัจจุบัน) หรือให้ผลภพหน้า ชาติต่อๆ ไป (สัมปรายภพ) 

๒) "ปธานสูตร" ว่าด้วย ความเพียรที่ทำได้ยากมี ๒ อย่าง คือ ๑) เรื่องคฤหัสถ์หาทรัพย์ ๒) บรรพชิตปฏิบัติเพื่อที่จะละความยึดถือ

๓) "ตปนียสูตร" ว่าด้วย ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน  คือ การทำความชั่ว ทางกาย, วาจา, ใจ

๔) "อตปนียสูตร" ว่าด้วย ธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน คือ การทำความดี ทางกาย, วาจา, ใจ

๕) "อุปัญญาตสูตร" ว่าด้วย ธรรมที่เป็นเหตุให้ทรงรู้สัพพัญญุตญาณ คือ ธรรมะ ๒ อย่างที่เป็นเหตุให้รู้สัพพัญญุตญาณ ได้แก่ ความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลาย และการทำความเพียรอันไม่ถอยกลับ ก็คือ ถ้าไม่สำเร็จ จะไม่เลิกกลางคัน(อปฺปฏิวาณ) เช่น ฉันจะทำความเพียรตรงนี้เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง โดยที่ไม่ลุกไปไหน ไม่เข้าห้องน้ำ ไม่ยกแขน ไม่แยกขา นี่คือ คุณทำความเพียร แบบไม่เลิกกลางคัน อย่างนี้เป็นต้น

๖) "สัญโญชนสูตร" ว่าด้วย กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ คือ พูดถึงเรื่องสัญโญชน์(เครื่องร้อยรัด) ว่า ธรรมะอันใดอันหนึ่ง "ถ้าคุณพอใจ อันนี้ คือ คุณมีสัญโญชน์" แต่ "ถ้าคุณเบื่อหน่ายได้ คุณก็ละสัญโญชน์ได้"

๗) "กัณหสูตร"  ว่าด้วย ธรรมฝ่ายดำ  คือ ๑. อหิริกะ (ความไม่อายบาป)  ๒. อโนตตัปปะ (ความไม่กลัวบาป) 

๘) "สุกกสูตร" ว่าด้วย ธรรมฝ่ายขาว คือ ๑. หิริ (ความอายบาป)  ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 

๙) "จริยสูตร" ว่าด้วย จริยธรรมคุ้มครองโลก คือ ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการ คือ มีหิริ(ความอายบาป) กับโอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 

๑๐) "วัสสูปนายิกสูตร" ว่าด้วย การเข้าพรรษา ๒ อย่าง คือ  ๑. การเข้าพรรษาต้น  ๒. การเข้าพรรษาหลัง

- กัมมกรณวรรคที่ ๑ จบ

Time index

[09:20] ทุกนิบาต

[14:16] 1. วัชชสูตร ว่าด้วยโทษ

[27:00]  2. ปธานสูตร

[29:39]  3. เดือดร้อน

[30:47]  4.  ไม่เดือดร้อน

[32:16] 5. เหตุให้ทรงรู้สัพพัญญุตญาณ

[39:39] 6. สังโยชน์ เกิด ด้วย พอใจ / ดับ ด้วย เบื่อหน่าย

[43:21] 7 8 9. ธรรมฝ่ายดำ ชาว คุ้มครองโลก 

[47:58] 10. ว่าด้วยการเข้าพรรษา

[49:54]  สรุป