สัปดาห์นี้ได้หยิบยกความมหัศจรรย์ของธรรมะในการสร้างทานบารมี ดังจะเห็นได้จากการสั่งสมทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละชาติเมื่อครั้งทรงเป็นโพธิสัตว์ ซึ่งทรงสั่งสมบารมีมาอย่างมากมาย อย่างเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสีวิชราช ได้ทรงทำทานที่ทำได้ยาก คือสละดวงตาทั้ง 2 ข้าง ให้เป็นทาน ซึ่งมีมาในสีวิราชชาดก และเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ก็ทรงสละปัญจมหาบริจาค 5 สำหรับเงื่อนไขในการสร้างทานบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและมีความแตกต่างอย่างไรกับการให้ทานทั่วไปสามารถค้นหาคำตอบกันได้ที่นี่

 

Time index

[00:27] เกริ่นนำช่วงนิทานพรรณนา

[03:37] เกริ่นนำสีวิราชชาดก ว่าด้วย การให้ดวงตาเป็นทาน

[22:31] พราหมณ์มาขอดวงตา

[25:32] วิธีการให้ดวงตา 

[39:50] การตั้งสัจจะกิริยา    

[43:14] เรื่อง พระเวสสันดร


อ่าน “สีวิราชชาดก ว่าด้วย การให้ดวงตาเป็นทาน” อรรถกถา
อ่าน “ครั้งมีพระชาติเป็นพระเวสสันดร” พุทธประวัติ จากพระโอษฐ์ (อ.ป.. 2515: 389)