ในมหาปรินิพพานสูตรตอนที่ 2 นี้ กล่าวถึงการสร้างเมืองปาฏลีบุตร ทรงแสดงอริยสัจ 4 ประการที่เมืองโกฏิคาม ทรงแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม ณ เมืองนาทิกคาม ซึ่งเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เพื่อพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่า จะไม่หวนกลับมาและจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า จนถึงตอนที่พระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี

Time index

[01:49] การสร้างเมืองปาฏลีบุตร

[11:09] เรื่องอริยสัจ ๔ ประการ

[19:18] หลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม

[27:51] นางอัมพปาลีคณิกา

[43:41] ว่าด้วยนิมิตโอภาส

[47:24] มารกราบทูลให้ปรินิพพาน

[54:45] ทรงปลงพระชนมายุสังขาร


อ่าน "มหาปรินิพพานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "มหาปรินิพพานสูตร (ตอนที่ 1)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง "ตอบคำถาม - แว่นส่องธรรม กับ บุพนิมิตแห่งมรรค"