ลักษณะของการที่เพ่งจิตนี่คือการเอาจิตจดจ่อไปคือการตั้งสติเอาไว้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้เราเพ่งจิตของเราไว้ที่ไหนจุดที่เพ่งให้ถูกคือจุดที่ว่าอะไรจะมีผลที่เป็นผลดีในสถานการณ์นี้ได้บ้างผลที่ดีที่พูดถึงคือสามัญญผลเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องมรรคเรื่องทางสายกลางเป็นจุดที่จะต้องรักษาไว้เป็นจุดที่ต้องตั้งสติไว้ว่าจะรักษาความดีของเรานี้ได้อย่างไรเริ่มที่จุดนี้คือจุดที่ว่าฝึกสติแล้ว

ในสถานการณ์ที่มันเกิดมาแล้วมีความบีบคั้นมีความหวงกั้นเต็มไปด้วยภัยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา เราต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่ด้วยความโกรธด้วยความกลัวคุณจะอยู่ไม่ผาสุก

อยู่กับมันได้ไม่โกรธไม่กลัวอยู่อย่างผาสุกอันดับแรกนั่นคือเมตตาจะอยู่เป็นสุขได้ต้องด้วยเมตตาเท่านั้นยิ่งต้องมีเมตตามากๆอย่าให้หลุดนี่สำคัญมากๆและถ้าพูดถึงเมตตาต้องมาพร้อมกับอุเบกขากรุณามุทิตาพรหมวิหาร4ต้องมาด้วยกันต้องอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8

Time Index

[01:00] การปรับจิตจากวิกฤติช่วงโควิด

[02:51] อันดับแรก | ตั้งสติ ไม่ถูกพัดไปด้วยกระแสของโทสะหรือหลง จุดเริ่มของทางสายกลาง

[04:09] เปรียบกับม้ากระจอกและม้าอาชาไนย

[05:54] เพ่งที่ว่าจะทำดีได้ตรงไหน ที่เป็นสามัญญผล

[06:56] อยู่กับสุดโต่ง 2 ข้างไม่ผาสุก แต่จะให้ผาสุกได้ ต้องอยู่กลาง ๆ ทางสายกลาง

[08:55] การแบ่งทรัพย์ 4 หน้าที่ | ส่วนที่ 3 คือการสงเคราะห์

[14:01] การเลือกทำบุญ/ให้ทานกับสมณะ | ส่วนที่ 4 คือ ทำบุญเพื่อหวังบุญ

[14:34] ผู้รับ | กิเลส/ราคะโทสะโมหะ น้อยหรือมาก ต้องเลือกเนื้อนา

[18:46] ผู้ให้ | สละความตระหนี่ บุญ/ความดี ไม่ขึ้นกับจำนวนเงิน/สิ่งของ ปากคนอื่น แต่ขึ้นกับจิตใจก่อน/ระหว่าง/หลังการให้ และอย่าให้บุญเราเศร้าหมอง

[34:30] ทำบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา

[37:30] การภาวนาคือการพัฒนาจิต

[40:42] ทำบุญหวังผล  | อย่าหวังผลหลอก ๆ แต่หวังผล 4 อย่างที่มีความลึกซื้งแยบคาย และด้วยบุญคือศีล ให้เกิดโภคะได้

[46:47] ในสถานการณ์ที่บีบคั้น | ต้องอยู่ด้วยเมตตาและพรหมวิหาร 4 อื่น ๆ

[47:32] วิธีการเจริญเมตตา (เมตตสูตร) ให้ได้ไม่มีประมาณ โดยตั้งจิตไว้ที่ความดีของตัวเองก่อน


อ่าน “เมตตสูตร พรหมวิหาร ๔” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ชม “การแบ่งจ่ายทรัพย์” เผยแพร่ทาง Youtube Channel เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ฟัง “การเพ่งอย่างบุคคลอาชาไนย” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง “โลกเย็นด้วยเมตตา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง “ธรรมะเพื่อบรรลุธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง “วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561