พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนถึงวิธีละอกุศลธรรมในจิตลงได้ ซึ่งผู้ที่จะรู้ว่าตนเองมีอกุศลธรรมเกิดแล้ว เช่น มีนิวรณ์เกิดขึ้น จะต้องมี “กำลังสติ” เสียก่อนเพื่อจะได้ทราบว่า ตนเองมีอกุศลธรรมในจิตแล้วจึงจะสามารถใช้ 1 ใน 5 วิธีต่อไปนี้ เพื่อละอกุศลธรรมนั้นได้

ถ้าคิดหรือนิมิต(ทำในใจ) ซึ่งเรื่องใดอยู่แล้วเกิดอกุศลธรรมขึ้น ก็ให้กำจัดหรือเลิกคิดเรื่องที่เป็นนิมิตนั้นเสีย หรือเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นแทน เปรียบเสมือนช่างไม้ใช้ลิ่มสลักเล็กตอกงัดลิ่มสลักใหญ่ให้หลุดออกได้

ถ้ายังไม่ได้ผล ก็ให้เห็นโทษ​ของอกุศลธรรมนั้น เปรียบเสมือนหนุ่มสาวต้องการส่องกระจกเพื่อแต่งหน้า แล้วเห็นซากสัตว์ตายแขวนที่คอตนเอง จึงรีบเอาออกเสีย

ถ้ายังไม่ได้ผล ก็ให้เลิกทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นไปคิดเรื่องกุศลธรรมก็ได้ เปรียบเสมือนคนที่มีตา หากไม่ต้องการเห็นรูปใดๆ ให้หลับตาลงหรือเหลียวมองไปทางอื่น

ถ้ายังไม่ได้ผลก็ให้มองแง่อื่นคือ ปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่น (Reframe) เปรียบเสมือนการปรับเปลี่ยนจากอิริยาบถที่หยาบเป็นอิริยาบถที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น สามารถฉุกคิดขึ้นได้ว่า การคิดเรื่องอกุศลต่างๆย่อมไม่เกิดประโยชน์

ถ้ายังไม่ได้ผล ก็ให้หักดิบที่จิตเลย เปรียบเสมือนบุรุษแข็งแรงจับบุรุษอ่อนแอที่ศีรษะที่คอหรือที่ลำตัว แล้วข่มขี่ บีบคั้น ทำให้ร้อนเป็นอย่างยิ่ง เป็นการบีบบังคับตนเองให้เลิกคิดเรื่องอกุศลธรรมให้ได้

ธรรมะมีคุณค่าในตนเอง เพราะความแห่งธรรมะเป็นธรรมอันดี เป็น "สวากขาตธรรม" คือ มีความดีในตัวธรรมะเองถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลออกมาทั้งโสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผล เราจึงควรนำมาปฏิบัติด้วย จึงจะกล่าวได้ว่า "ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม" นับได้ว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่แท้จริง

Time index

[03:02] คำถาม: ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้หลุดพ้นจากการดำดิ่งกับความทุกข์ การย้ำคิดย้ำทำ ไม่วางในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

[06:39] 5 วิธีในการละอกุศลธรรมออกจากจิต

[14:19] เป็นธรรมดาของโลกที่จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ต้องมีความอดทน และพยายามลดผัสสะต่างๆลงด้วย

[16:28] คำถาม: การวางกรอบรูปบุคคลที่เสียชีวิตแล้วเพื่อบูชา ไว้บนหิ้งพระในชั้นที่ต่ำกว่าพระพุทธรูปอื่นๆ ถือว่าเหมาะสมหรือไม่

[17:13] ควรจะวางแยกกันและเรียงตามลำดับขั้นของศีล โดยเริ่มจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ พระโพธิสัตว์ พระสงฆ์ และฆราวาส

[19:04] คำถาม: หิ้งพระอยู่ในห้องนอนโดยมีฉากบังตากั้นเพื่อแยกส่วน ถือว่าสมควรหรือไม่

[19:47] ไม่เป็นปัญหาใดๆ เพราะการตั้งพระพุทธรูปเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า

[23:50] คำถาม: การแผ่เมตตาในใจ โดยไม่ได้กล่าวออกมาหรือไม่ได้อ่านตามบทแผ่เมตตา แต่นึกถึงด้วยถ้อยคำของตนเอง จะเกิดบุญและได้ผลถึงท่านเหล่านั้นหรือไม่

[24:25] ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ดังนั้นสำคัญที่สุดคือ ต้องมีเมตตาเกิดจากใจเป็นจุดเริ่มต้น ส่วนกายและวาจาเป็นเรื่องรองลงมา ทำตามมาได้

[27:57] คำถาม: เรานั่งสมาธิเพื่อให้มีสติในขีวิตประจำวันบ่อยขึ้น เพื่อให้ไม่ลืมความจริงอันประเสริฐใช่หรือไม่ มีผลดีอื่นอย่างไรอีก การระลึกรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันถือเป็นการทำสมาธิที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

[30:09] สมาธิสามารถแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้ ทำให้แผ่เมตตาออกไปได้กว้างขวางและมีประสทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[33:05] สมาธิสามารถตัดละกิเลสในใจลงได้ ทำให้เกิดปัญญา ปล่อยวาง และเป็นทางที่ทำให้เกิดอานิสงค์ใหญ่มาก

[37:17] คำถาม: ควรสวดมนต์บทใดที่บ้านจึงจะเหมาะสม

[38:56] ควรเริ่มจากบทสวดง่ายๆ แล้วจึงค่อยขยายไปยังพระสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์หลักของการสวดมนต์คือ เพื่อให้เกิดปิติ ปราโมทย์ สงบระงับ และจิตต้องเป็นสมาธิ

[41:13] คำถาม: ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม มีลักษณะอย่างไร

[41:39] การปฏิบัติโดยแยบคาย ทำให้ถูกต้องตามวิธีการและมากพออย่างเหมาะสม ทำให้ถึงที่

[44:13] ธรรมะมีคุณค่าในตนเอง เพราะความแห่งธรรมะเป็นธรรมอันดี เป็นสวากขาตธรรม

[47:55] อ้างอิงจาก "มหาปรินิพพานสูตร" กล่าวถึง การบูชาพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือ การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด จนเกิดเป็นอริยผล

[50:02] คำถาม: ความเพียรคืออะไร มีลักษณะอย่างไร และมีขั้นตอนหรือไม่อย่างไร

[50:15] การทำความเพียรคือ การละอกุศลเดิม ป้องกันอกุศลใหม่ พัฒนากุศลเดิม และเพิ่มเติมกุศลใหม่

[51:39] กระบวนการที่ทำให้เกิดความเพียร ต้องอาศัยพลังงาน (Energy) ความพยายาม (Effort) ความตั้งใจแน่วแน่ และการทำจริง

[53:13] ความเพียรต้องมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ดี และกล้าที่จะทำความดี