[๖๐๐] ชนเหล่าใด "ไม่เจริญกายคตาสติ" ชนเหล่านั้นชื่อว่า "ไม่บรรลุอมตธรรม"

ชนเหล่าใด "เจริญกายคตาสติ" ชนเหล่านั้นชื่อว่า "บรรลุอมตธรรม"

 

[๖๐๑] ชนเหล่าใด "ไม่ได้เจริญ" กายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่า "ไม่ได้บรรลุอมตธรรม"

ชนเหล่าใด "ได้เจริญ" กายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่า "ได้บรรลุอมตธรรม"

"อมตวรรค"

อมตะ คือ นิพพาน

"อมตะ" แปลว่า "ไม่ตาย"

"อมตะ" หมายถึง ความตายไม่เกิด

"ความตายไม่เกิด" คือ ไม่ตาย

มตะ คือ ตาย

อมตะ คือ ไม่ตาย

จะให้ไม่ตายได้ ก็ต้องไม่เกิด เพราะถ้าคุณมีการเกิด คุณก็ต้องมีการตาย

แต่ถ้าจะให้คุณไม่เกิด คือ "ไม่ตาย"

เพราะฉะนั้น จะไม่ให้ความตายเกิดขึ้นได้ คือ คุณจะต้องไม่เกิด

ไม่เกิด ก็จะไม่มีการตาย

แล้วทำอย่างไง ถึงจะไม่เกิดได้? "คือ ถ้าคุณไม่เจริญกายคตาสติ ชื่อว่า ไม่บรรลุอมตธรรม" ฃแต่ถ้าส่วนไหนเจริญกายคตาสติ ชื่อว่า "บรรลุอมตธรรม"

- หมวดว่าด้วย "อมตธรรม"

"กายคตาสติวรรค"

หมวดว่าด้วย "ผลแห่งการเจริญกายคตาสติ"

"กายคตสติ" "สติ" คือ การระลึกได้ "กายคตาสติ" คือ การระลึกได้อยู่ในกาย การระลึกถึงกายตามที่เป็นจริงว่า "ไม่เที่ยง, เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา"

 

[๕๖๓] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูป หนึ่งได้เจริญทำให้มากแล้ว

กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชชา

ย่อมเป็นภาวนาที่หยั่งลงในจิตของภิกษุนั้น

เปรียบเหมือน มหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้ว

แม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทร ย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้น"

 

[๕๖๔-๕๗๐] ธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป

- เพื่อสังเวชใหญ่ (วิปัสสนา อีกนัยหนึ่ง หมายถึง มรรคแห่งวิปัสสนา)

- เพื่อประโยชน์ใหญ่ (มรรค ๔ อีกนัยหนึ่ง หมายถึง สามัญญผล ๔)

- เพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะใหญ่ (สามัญญผล ๔, อีกนัยหหนึ่งหมายถึง นิพพาน)

- เพื่อสติและสัมปชัญญะ

- เพื่อได้ญาณทัสสนะ (ทิพพจักขุญาณ) 

- เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

- เพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชชา และวิมุตติ (อรหัตตผล)"

(องฺ.เอกก.อ.๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)

Time index

[03:47] กายคตาสติวรรค

[06:25] 563 กายคตาสติ วิชชา

[10:58] 564-570 กายคตาสติ เพื่อให้สังเวช

[15:55] 570 เพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ

[16:44] 571 กาย/จิต สงบ

[18:16] 572-573 เพียร ละอกสุศล / เพิ่มอุศล

[21:43] 574 ละอัสมิมานะ

[24:27] 575-576 ปัญญาแตกฉาน

[27:36] 577-579 ธาตุต่าง ๆ

[29:41] 580-583 โสดา-อรหัต ผล

[30:24] 584-599 ปัญญา

[45:12] 600 อมตธรรม บรรลุ

[46:29] 601 ได้ อมตธรรม

[46:45] 602-5 ไม่เสื่อม ไม่เบื่อ ไม่ประมาท ไม่หลงลืม อมตธรรม

[47:15] 606-611 เสพ เจริญ ทำให้มาก รู้ยิ่ง กำหนดรู้ แจ้ง อมตธรรม

[48:39] กาย คือ ขันธ์ด้วย มรรคด้วย นิโรธ ด้วย

[51:49] สรุป season ที่ผ่านมา