มารจะคอยเข้ามาทดสอบเราอยู่ตลอด ในหลายรูปแบบ เพื่อล่อหลอก บีบคั้นเราให้ทำความชั่ว และจะรู้ได้อย่างไรว่าหลงกลของมารแล้วหรือยัง ในสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องของ มาร ถึง 2 เรื่องด้วยกัน ซึ่งมีวิธีการรับมือมารอย่างรู้เท่าทันด้วยมรรควิธี โดยสามารถตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่ กล่าวคือให้พิจารณาว่าสิ่งที่ทำ พูด และคิดอยู่นั้น เป็นไปตามมรรคหรือไม่ ถ้ายังอยู่ในมรรค นั่นแสดงว่าเรามาถูกทาง ดังตัวอย่างการรับมือกับมารของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่มารทูลเชิญให้ครองราชสมบัติ และเมื่อครั้งมารแปลงเป็นช้างมารัดกระหม่อมพระราหุล นอกจากนี้ได้ยังหยิบยกเรื่องของ พระเจ้าสุทโธทนะ และท้าวสักกะ ผู้ซึ่งมีความศรัทธาและเคารพนับถือพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก มาเป็นเรื่องเสริมเพิ่มเติม  

Time index

[02:47] ธรรมบทแปล เรื่อง มาร ภาคที่ 7 เรื่องที่ 239

[19:43] ธรรมบทแปล เรื่อง มาร ภาคที่ 8 เรื่องที่ 247

[33:20] ธรรมบทแปล เรื่อง พระเจ้าสุทโธทนะ ภาคที่ 6 เรื่องที่ 138

[44:27] ธรรมบทแปล เรื่อง ท้าวสักกะ ภาคที่ 6 เรื่องที่ 164


อ่าน “เรื่อง มาร” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นาควรรคที่ 23
อ่าน “เรื่อง มาร” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ 24
อ่าน “เรื่อง พระเจ้าสุทโธทนะ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ 13
อ่าน “เรื่อง ท้าวสักกะ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรคที่ 14