พระพุทธเจ้าทรงเตือนถึงภัยในอนาคต 5 ประการที่จะมีมาอยู่แล้ว เราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติตนด้วยการมีพรหมวิหารสี่และเป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด ไม่ควรประพฤติตนและทำมาหาเลี้ยงชีพแบบผิดศีล ผิดมรรคเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบ "มิจฉาอาชีวะ" คือ พูดโกหก พูดหลอกลวง พูดพาให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลง และการล่อลาภด้วยลาภ หรือ "มิจฉาสังกัปปะ" คือ การเบียดเบียนผู้อื่น

สำคัญที่สุดคือการทำความดี รวมถึงเจตนาในการกระทำที่ควรตั้งจิตด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการขายสินค้าราคาสูงเพื่อขูดรีดเงินจากลูกค้า

การรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมสามารถลงมือทำได้ทันที ทำได้มากอย่างไร้ขีดจำกัด ทำจริงแน่วแน่จริงด้วยความเพียรชอบหรือ "สัมมัปปธาน 4" ซึ่งได้แก่

ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว (ละอกุศลเดิม)

สังวรปธาน คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น (ป้องกันอกุศลใหม่)

อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่ง (พัฒนากุศลเดิม)

ภาวนาปธาน คือ เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมี (เพิ่มเติมกุศลใหม่)

ต้องมีกำลังใจซึ่งเป็นความสามารถที่จะทรงไว้หรือตั้งไว้ซึ่งความดีของเรา ดังนั้นจึงควรรีบลงมือทำตอนนี้เลย เพื่อไม่เป็นผู้ร้อนใจในภายหลัง

 

Time index

[01:44] รูปแบบรายการใหม่ในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมทั้งช่องทางเพิ่มเติมในการรับฟังธรรมะและติดต่อกับรายการธรรมะรับอรุณ

[06:13] ความเบื่อและความกลัวต่างไม่มีตัวตน ทำตามระบบมรรคแปดจะสามารถกำจัดได้ทั้งความเบื่อและความกลัว

[09:21] คำถาม: การจัดการอัฐิบุคคลทั่วไป จำเป็นต้องบรรจุหรือไม่ อย่างไร

[12:15] ถูปารหบุคคล คือบุคคลผู้สมควรแก่สถูปหรือเจดีย์บรรจุอัฐิ เพื่อเป็นการระลึกถึงความดีและกราบไหว้บูชา ได้แก่ พระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้า, พระอรหันต์หรือสาวกของพระพุทธเจ้า, พระเจ้าจักรพรรดิ

[14:38] เมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถควบคุมการกระทำผู้อื่นได้ หากบุตรระลึกถึงคุณบิดามารดาด้วยวิธีใดๆ ถือว่าได้ทำความดี

[18:25] การทำความดี เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

[20:27] คำถาม: เศรษฐีจากสงครามหรือข่าวการกักตุนสินค้า จะเป็นการกักตุนหรือกลไกการตลาดมากน้อยเพียงใดที่จะไม่ทำให้ผิดศีล และจะใช้ธรรมะข้อใดในการนำไปไม่ตกมรรค

[24:22] อย่าผิดศีลด้วย "มิจฉาอาชีวะ"

[26:29] ผิดศีลกับผิดกฏหมายต้องแยกออกเป็นคนละเรื่องกัน

[27:44] สำคัญที่เจตนาคือ ตั้งจิตด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น

[33:54] พระพุทธเจ้าทรงเตือนถึงภัยในอนาคต 5 ประการ

[36:03] คำถาม: เมื่อ Work from Home กำลังจะกลายเป็น War in Home

[37:09] ต้องมีพรหมวิหารสี่ ทั้งเวลาที่อยู่ในบ้านและนอกบ้าน

[40:41] ต้องหาช่องในการพูดคุย ปรับความเข้าใจ โดยเริ่มจากตัวเองก่อน

[43:47] ต้องมีกำลังใจ

[44:57] คำถาม: อ้างอิงจาก "สมยสูตร" ว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร คำว่า "บำเพ็ญเพียร" คืออะไร มีอาการเป็นอย่างไร

[47:04] ความเพียร 4 หรือ สัมมัปปธาน 4

[48:45] ไม่ควรทำเพียร หมายถึง จะทำความเพียรหรือทรงอยู่ในกุศลธรรมได้ยาก จึงควรรีบลงมือทำตอนนี้เลย เพื่อไม่เป็นผู้ร้อนใจในภายหลัง

[50:33] เมื่อถึงเวลาลำบาก ยิ่งต้องทำความเพียร

[52:22] "วันนี้ดีที่สุด" ควรร้อนใจตอนนี้ (มี Sense of Urgency) อย่าลืมไป เผลอไป หรือเพลินไปในการทำความเพียร